Ch?m Sóc V?t Th??ng – BS. Nguy?n ?ình Vân VietMD

Tài li?u ki?n th?c ch?m sóc v?t th??ng ???c chia s? t? bác s? Nguy?n ?ình Vân thu?c VietMD. M?t trong nh?ng nhóm k?t n?i các bác s? y khoa t? các n??c tiên ti?n nh? M?, Canada t?i n?n y khoa Vi?t Nam. Giúp m?i ng??i trao d?i ki?n th?c, phát tri?n y khoa. Ch?m sóc v?t th??ng là m?t tài li?u giúp nhóm làm ?i?u ?ó.

Trình bày ?i t? nh?ng ki?n th?c gi?i ph?u, sinh lý liên quan ??n các qu?n lý các v?t th??ng khác nhau. Tài li?u ??a ng??i ??c t?i các tr??ng h?p lâm sàng x? trí c? th?: bàn chân ?ái tháo ???ng, các v?t th??ng do tì ?è, qu?n lý các v?t b?ng hi?u qu?,… Mang ??n nhi?u ?i?u thú v? trong ?i?u tr?.

[adinserter block=”6″]

Có th? nói ?ây là ngu?n t? li?u r?t hay mà YhocData ?ã t?ng s?u t?m và chia s?. M?i ng??i có th? t?i và xem tham kh?o b? tài li?u này ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f393163776f6f6c6b63337730376d692f25354259686f63446174612e636f6d25354425323063682543342538336d2d73254333254233632d76254531254241254246742d74682543362542302543362541316e672e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply