Evidence-Based Practice of Critical Care – 3rd edition

Evidence-Based Practice of Critical Care – 3rd edition

Ti?p c?n b?t k? thách th?c ch?m sóc nghiêm tr?ng nào b?ng cách s? d?ng m?t chi?n l??c th?c t?, nh?t quán d?a trên các ph??ng pháp hay nh?t v?i Th?c hành ch?m sóc quan tr?ng d?a trên b?ng ch?ng, ?n b?n th? 3.

Các ch??ng ??c ?áo, d?a trên câu h?i bao g?m nhi?u l?a ch?n lâm sàng khác nhau trong ch?m sóc quan tr?ng, ki?m tra nghiên c?u liên quan và ??a ra các khuy?n ngh? d?a trên phân tích k? l??ng các b?ng ch?ng có s?n. Ti?n s?. Clifford S. Deutschman và Patrick J. Nelligan, cùng v?i g?n 200 chuyên gia ch?m sóc s?c kh?e quan tr?ng, cung c?p m?t khuôn kh? toàn di?n ?? chuy?n các b?ng ch?ng vào th?c t?, giúp c? ng??i dân và bác s? có ???c k?t qu? t?t nh?t có th? cho nh?ng b?nh nhân n?ng.

Hãy nh?p m?t kh?u ?? th?y Link Download c?a YhocData bên d??i nhé !!

[datpass pass=”yhocdata123″]

 sociadrive

[/datpass]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply