Giáo Trình Nhi Khoa – Y Hu?

Hôm nay, YhocData xin chia s? các b?n b? tài li?u nhi khoa.

Giáo trình nhi khoa tr??ng ??i h?c y d??c Hu?. T?p tài li?u này g?m 4 ph?n khác nhau.

Ph?n 1: Nhi c? s? – Dinh d??ng

Ph?n 2: Hô h?p – Tiêu Hoá – Nhi?m

[adinserter block=”6″]

Ph?n 3: Tim m?ch – Th?n – N?i Ti?t – Huy?t H?c

Ph?n 4: S? sinh – C?p C?u – Th?n Kinh

M?i ng??i có th? t?i ngay và tham kh?o Giáo Trình Nhi Khoa – Y Hu? sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f314c72486f772d774c4a567179667331787538615253374a585f6d7131484d45782f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply