H??ng D?n Ch?n ?oán Và X? Trí Ph?n V? – B? Y T?

H??ng D?n Ch?n ?oán Và X? Trí Ph?n V? – B? Y T?.

Phác ?? d? phòng, ch?n ?oán và x? trí shock ph?n v?. Ban hành b?i B? y t?. Có th? nói ?ây là m?t trong nh?ng h??ng d?n quy chu?n nh?t hi?n t?i.

Có th? xem là quy trình chung trong ch?n ?oán và ?i?u tr? shock ph?n v? c?a các b?nh vi?n c? n??c. Là lo?i shock có th? x?y ra b?t k? lúc nào, b?t k? th?i ?i?m nào nên r?t nguy hi?m n?u x? trí không ?úng cách.

Hy v?ng b? tài li?u này s? giúp ích nhi?u cho m?i ng??i. Các b?n có th? tài và xem n?i dung tài li?u sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f62777a6e6f666936677a767637326f2f25354259686f63446174612e636f6d25354425323048756f6e6725323044616e25323053686f636b2532305068616e25323056652e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply