H??ng D?n ESC 2019 ?ái Tháo ???ng Và B?nh Tim M?ch

H??ng D?n ESC 2019 ?ái Tháo ???ng Và B?nh Tim M?ch. Bài d?ch ???c chuy?n ng? b?i bác s? Võ Anh Minh.

YhocData xin gi?i thi?u l?i cho các b?n b?n d?ch m?i c?a anh. C?p nh?t m?i nh?t v? ?ái tháo ???ng và tim m?ch.

[adinserter block=”6″]

?ây là b? H??ng d?n th? ba do ESC ph?i h?p v?i EASD s?n xu?t. Thi?t k? ?? cung c?p h??ng d?n v? qu?n lý và phòng ng?a b?nh lý tim m?ch (CVD) ? nh?ng ng??i ?ã m?c b?nh ho?c có nguy c? m?c b?nh ?ái tháo ???ng (?T?).

M?i ng??i có th? xem tham kh?o bài d?ch này ngay bên d??i nhé:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f7772647263693473617236696362732f25354259686f63446174612e636f6d25354425323048756f6e672d64616e2d4553432d323031392d76652d4454442d5449454e2d4454442d76612d42454e482d4c592d54494d2d4d4143482e42532d562e412e4d494e485f2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply