H??ng D?n S? D?ng Kháng Sinh – B? Y T?

H??ng D?n S? D?ng Kháng Sinh – B? Y T?.

Tài li?u h??ng d?n s? d?ng kháng sinh. ???c biên so?n tr?c ti?p ki?m ??nh b?i b? y t?.

Có th? nói ?ây là m?t tài li?u tham kh?o chu?n cho y bác s? hành ngh? hi?n nay. Bên c?nh nhi?u phác ?? l?n trên th? gi?i thì ?ây là tài li?u h??ng d?n chu?n t?i Vi?t Nam.

Tài li?u g?m có 11 ch??ng v?i 55 bài. Bao g?m ph?n ??i c??ng v? kháng sinh và vi khu?n. Trình bày cách s? d?ng kháng sinh trong các b?nh nhi?m khu?n th??ng g?p (nhi?m khu?n hô h?p, tim m?ch, tiêu hóa, th?n – ti?t ni?u,…).

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f6b63622e766e2f75706c6f61642f323030353631312f32303231303732332f2f482543362542302545312542422539426e672d642545312542412541426e2d732545312542422541442d642545312542422541356e672d6b682543332541316e672d73696e682d43254531254241254144702d6e68254531254241254144742d6c2545312542412541376e2d6375254531254242253931692d6b68692d696e2d30392e30312e323031352e706466″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply