Mechanical Ventilators for Non-Invasive Ventilation Principles of Technology and Science – 1st edition

Mechanical Ventilators for Non-Invasive Ventilation Principles of Technology and Science – 1st edition

mecvennoninvvenpri1st

Cuốn sách Máy thở cơ học để Thông khí Không Xâm lấn: Nguyên tắc Công nghệ và Khoa học này phân tích và mô tả toàn bộ các yếu tố kỹ thuật liên quan đến các công nghệ máy thở cơ học không xâm lấn, các chế độ máy thở và các công nghệ bổ sung để giải thích và chỉ định lâm sàng chính xác.

Với mục tiêu đề cập đến các chủ đề khác nhau, các tác giả đã trình bày trong mỗi chương và phần một bản tóm tắt chặt chẽ về các nguyên tắc và công nghệ của máy thở cơ học không xâm lấn, cũng như các chỉ định lâm sàng để hiểu rõ chức năng phổi.

Hơn nữa, cuốn sách này cũng cung cấp một bài kiểm tra toàn diện về cách máy thở cơ học tương tác, chẳng hạn như trong trường hợp không đồng bộ (chẩn đoán / điều trị) và các công cụ khác. Các phần tương tác máy thở cơ-bệnh nhân đã được lập kế hoạch từ cơ sở sinh lý, vì chúng bao gồm mô tả vật lý của các phần tử máy thở và các thuật toán không xâm lấn cho phép tương tác máy thở với bệnh nhân thích hợp.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply