Nelson Pediatric Antimicrobial Therapy 2023

Nelson Pediatric Antimicrobial Therapy 2023

???c c?p nh?t và s?a ??i hoàn toàn, ?n b?n th? 29 c?a tài li?u tham kh?o bán ch?y nh?t này cung c?p quy?n truy c?p nhanh vào các khuy?n ngh? m?i nh?t ?? ?i?u tr? các b?nh truy?n nhi?m ? tr? em.

??i v?i m?i b?nh, các tác gi? ??a ra bình lu?n ?? giúp l?a ch?n lo?i thu?c kháng sinh t?t nh?t.
Mô t? thu?c bao g?m t?t c? các ch?t ch?ng vi trùng hi?n có và bao g?m thông tin ??y ?? v? ch? ?? dùng thu?c.

CÁC CH??NG BAO G?M Li?u pháp kháng khu?n theo các h?i ch?ng lâm sàngLi?u pháp kháng sinh cho tr? s? sinhL?a ch?n trong s? các lo?i kháng sinhThu?c kháng n?mThu?c kháng vi-rútThu?c ch?ng ký sinh trùngLi?u pháp gi?m b?c b?ng ???ng u?ng cho các b?nh nhi?m trùng nghiêm tr?ngNg?n ng?a nhi?m trùng có tri?u ch?ngPh??ng pháp ti?p c?n d? ?ng kháng sinhQu?n lý kháng sinhLi?u pháp kháng sinh cho tr? béo phì

Hãy nh?p m?t kh?u ?? th?y Link Download c?a YhocData bên d??i nhé !!

[datpass pass=”yhocdata123″]

Nh?n T?i

[/datpass]

Leave a Reply