Neonatal Care: A Compendium of AAP Clinical Practice Guidelines and Policies

yhocdata.com Neonatal moi AAP

Neonatal Care: A Compendium of AAP Clinical Practice Guidelines and Policies

Chăm sóc trẻ sơ sinh: Bản tóm tắt các hướng dẫn và chính sách thực hành lâm sàng của AAP, Phiên bản thứ 2, cung cấp các khuyến nghị mới nhất và đáng tin cậy từ Ủy ban của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) về Thai nhi và Trẻ sơ sinh cũng như các ủy ban, bộ phận và hội đồng có liên quan khác. Bản tóm tắt này chứa tất cả các hướng dẫn thực hành lâm sàng AAP đã được thu thập, các tuyên bố chính sách cũng như các báo cáo lâm sàng và kỹ thuật liên quan đến chất lượng chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Tìm hơn 50 chủ đề khác nhau được sắp xếp thành 9 phần để dễ tham khảo, bao gồm cả “Bản sửa đổi Hướng dẫn Thực hành Lâm sàng: Chẩn đoán và Quản lý chứng tăng bilirubin máu ở Trẻ sơ sinh từ 35 tuần trở lên của thai kỳ” rất được mong đợi. Mỗi tuyên bố hoặc báo cáo bao gồm một cái nhìn tổng quan trừu tượng, một bản trình bày và phê bình ngắn gọn về dữ liệu có sẵn cũng như một bản tóm tắt các phát hiện và/hoặc khuyến nghị, cùng với thư mục hiện tại và toàn diện.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply