Neonatal Care: A Compendium of AAP Clinical Practice Guidelines and Policies

Neonatal Care: A Compendium of AAP Clinical Practice Guidelines and Policies

Ch?m sóc tr? s? sinh: B?n tóm t?t các h??ng d?n và chính sách th?c hành lâm sàng c?a AAP, Phiên b?n th? 2, cung c?p các khuy?n ngh? m?i nh?t và ?áng tin c?y t? ?y ban c?a H?c vi?n Nhi khoa Hoa K? (AAP) v? Thai nhi và Tr? s? sinh c?ng nh? các ?y ban, b? ph?n và h?i ??ng có liên quan khác. B?n tóm t?t này ch?a t?t c? các h??ng d?n th?c hành lâm sàng AAP ?ã ???c thu th?p, các tuyên b? chính sách c?ng nh? các báo cáo lâm sàng và k? thu?t liên quan ??n ch?t l??ng ch?m sóc tr? s? sinh và tr? nh?.

Tìm h?n 50 ch? ?? khác nhau ???c s?p x?p thành 9 ph?n ?? d? tham kh?o, bao g?m c? “B?n s?a ??i H??ng d?n Th?c hành Lâm sàng: Ch?n ?oán và Qu?n lý ch?ng t?ng bilirubin máu ? Tr? s? sinh t? 35 tu?n tr? lên c?a thai k?” r?t ???c mong ??i. M?i tuyên b? ho?c báo cáo bao g?m m?t cái nhìn t?ng quan tr?u t??ng, m?t b?n trình bày và phê bình ng?n g?n v? d? li?u có s?n c?ng nh? m?t b?n tóm t?t các phát hi?n và/ho?c khuy?n ngh?, cùng v?i th? m?c hi?n t?i và toàn di?n.

Hãy nh?p m?t kh?u ?? th?y Link Download c?a YhocData bên d??i nhé !!

[datpass pass=”yhocdata123″]

Nh?n T?i

[/datpass]

Leave a Reply