Pediatric Asthma: A Clinical Support Chart: A Clinical Support Chart

Pediatric Asthma: A Clinical Support Chart: A Clinical Support Chart

Tài li?u tham kh?o thu?n ti?n c?a ông cung c?p cho các bác s? lâm sàng h??ng d?n t?i ch? v? ?ánh giá và ?i?u tr? b?nh hen suy?n mãn tính và c?p tính ? tr? s? sinh, tr? m?i bi?t ?i, tr? em trong ?? tu?i ?i h?c và thanh niên.

Tài li?u tham kh?o nhanh này r?t hoàn h?o ?? s? d?ng trong quá trình ?ánh giá và ch?n ?oán, xác ??nh li?u trình ?i?u tr? c?ng nh? trao ??i v?i b?nh nhân và ph? huynh v? các tác nhân gây hen suy?n, chi?n l??c qu?n lý, k? ho?ch ?i?u tr? tùy ch?nh và các b??c theo dõi.

Nó bao g?m các ph??ng pháp ti?p c?n hi?n t?i ?? ch?n ?oán và qu?n lý b?nh hen suy?n, xét nghi?m ph?i t?i phòng khám, các công c? ch? s? lâm sàng, các ph??ng pháp ?i?u tr? t?ng b??c theo ?? tu?i, duy trì và ki?m soát, các c?n k?ch phát, h??ng d?n dùng thu?c v?i các khuy?n ngh? c?p nh?t, v.v.

Hãy nh?p m?t kh?u ?? th?y Link Download c?a YhocData bên d??i nhé !!

[datpass pass=”yhocdata123″]

Nh?n T?i

[/datpass]

Leave a Reply