NH?NG PHÁC ?? MANG TÍNH QUY?T ??NH TRONG C?P C?U TH?N KINH

Th?n Kinh là m?t l?nh v?c c?c k? khó, nh?ng n?m tháng làm bác s? C?p c?u mình ?ã tr?i nghi?m ?i?u này r?t sâu s?c, vi?c ch?m tr? trong ch?n ?oán và x? trí ?ôi khi s? ?? l?i nh?ng h?u qu? vô cùng ?áng ti?c.

Chính vì v?y, chúng ta ph?i c? g?ng ??c sách/nghiên c?u v?i hy v?ng bù ??p m?t cách nhanh chóng ph?n nào nh?ng thi?u h?t do thi?u kinh nghi?m, thi?u s? va ch?m th?c t? và thi?u c? ng??i h??ng d?n lâm sàng l?n lý thuy?t.

Trong nh?ng cu?n mình ?ã ??c qua thì ?ây là m?t cu?n ?áng ?? mình b? công s?c d?ch thu?t, vì ngh? r?ng nó s? th?c s? giúp ích cho r?t nhi?u sinh viên Y khoa và các bác s? m?i ra tr??ng, ??c bi?t là các bác s? C?p c?u, s? có cái nhìn t?ng quan và cách ti?p c?n nhanh chóng m?t b?nh nhân có tri?u ch?ng th?n kinh. Cu?n sách NH?NG PHÁC ?? MANG TÍNH QUY?T ??NH TRONG C?P C?U TH?N KINH khá là dài, nh?ng theo mình nó ?áng ?? các b?n b? th?i gian ra ??c.

Hippocrates ?ã nói: “CU?C ??I THÌ NG?N, Y THU?T THÌ DÀI… VÀ QUY?T ??NH THÌ R?T KHÓ KH?N”. M?i bác s? ??u, ho?c nên không ng?ng h?c h?i, và cu?n sách này s? giúp ng??i ??c làm ???c ?i?u ?ó.

Bây gi? b?n có th? t?i bài vi?t v?i Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733A2F2F64726976652E676F6F676C652E636F6D2F66696C652F642F31556C3539434B5A6258744434373657516D53675731556B4954346A7978687A72″]

Ngu?n: Ths.BS Ph?m Hoàng Thiên

Leave a Reply