[Sách D?ch] ECGs Cho Bác S? C?p C?u – ECGs For The Emergency Physician

[Sách D?ch] ECGs Cho Bác S? C?p C?u – ECGs For The Emergency Physician

Sách ???c d?ch thu?t và chia s? b?i b?n Nguy?n V?n Toán – Y H?i Phòng. ?ây là phiên b?n ti?ng vi?t cho cu?n sách h?c phân tích ECG r?t hay này. ECG dành cho bác s? c?p c?u.

M?t trong nh?ng cu?n sách h?c ECGs hay nh?t mà YhocData bi?t. Giúp ng??i ??c th?c hành tr?c ti?p trên các ECG t? d? ??n ph?c t?p. Rèn luy?n k? n?ng nhìn nh?n môt ECG t? A t?i Z.

[adinserter block=”6″]

V?i 200 ca lâm sàng, hình ?nh ECG ?? các b?n t?p làm quen phân tích. Có gi?i thích ?áp án c? th? t?ng ca. Nh?ng d?u hi?u b?t th??ng, nh?ng cách suy lu?n tránh b? sót v?n ?? ???c quy?n sách ?? c?p c? th?.

YhocData xin gi?i thi?u và chia s? quy?n sách ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f6f70656e3f69643d31533234484771394352496e517632434646714272326966522d48623054344b4b”]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply