[Sách D?ch] H??ng D?n ??c XQuang X??ng Kh?p

YhocData xin ti?p t?c chia s? quy?n sách v? XQuang ti?p theo trong series hay ho này. H??ng D?n ??c XQuang C? X??ng Kh?p. Quy?n sách d?ch ???c biên so?n khá ??y ??, d?ch thu?t t? quy?n Musculoskeletal X rays for Medical Students.

Tài li?u ??y ?? full màu, hình ?nh ??p. Bao g?m kho?ng 190 trang. ?? c?p tr?ng tâm hình ?nh h?c c? x??ng kh?p trên phim xquang lâm sàng.

[adinserter block=”6″]

Giúp ng??i ??c có cách ti?p c?n phân tích ??y logic, c? th?, h?n ch? thi?u sót th??ng t?n.

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o n?i dung tài li?u [Sách D?ch] H??ng D?n ??c XQuang X??ng Kh?p ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6c713373706535776f6272706637362f25354259686f63446174612e636f6d253544253230422545312542412541336e25323073616f2532306325453125424225413761253230587175616e6725323078756f6e672532306b686f705f566965742e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply