X-Quang Ng?c T? A -Z: Chest A-Z Radiology

Hôm nay, YhocData xin chia s? t?i các b?n m?t quy?n sách d?ch m?i khác v? hình ?nh h?c. Sách phân tích X-Quang ng?c t? A t?i Z. ???c d?ch thu?t t? quy?n Chest A-Z Radiology. ?ây là phiên b?n b?i nhóm th?o lu?n y khoa – STROMED.

N?i dung h??ng d?n cách phân tích hi?u qu? m?t case x quang. Sách h??ng d?n ??y ??, tr?ng tâm, tránh b? sót nh?ng th??ng t?n khi phân tích phim.

[adinserter block=”6″]

Trình bày các d?u hi?u th?c t? ca b?nh khi ??c phim X-Quang. M?i ng??i có th? t?i và xem tham kh?o n?i dung X-Quang Ng?c T? A -Z: Chest A-Z Radiology sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f626e6a796c6e33726f7662653662352f25354259686f63446174612e636f6d253544253230412d5a2532306f662532304368657374253230526164696f6c6f67792e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply