[Sách D?ch] Sô? Tay S?? Du?ng Ma?y Th?? – BS. ???ng Thanh Tuâ?n

Hôm nay, YhocData v?a tìm th?y m?t tài li?u d?ch hay v? th? máy.

Sô? Tay S?? Du?ng Ma?y Th??. Tài li?u ???c phiên d?ch và chia s? b?i bác s? ??ng Thanh Tu?n. YhocData xin d?n l?i ???ng link cho m?i ng??i.

[adinserter block=”6″]

Tài li?u chuy?n ng? t? quy?n handbook of mechanical ventilation. Bao g?m 114 trang sách.

Sau ?ây là ?o?n trích nh? t? tài li?u: “Ngu?n cung c?p máu cho ti?u ph? qu?n v?n ch?a ???c oxy hóa. Kho?ng m?t ph?n ba tr? l?i h? th?ng t?nh m?ch toàn thân, nh?ng hai ph?n ba tr? l?i tu?n hoàn ??ng m?ch toàn thân thông qua t?nh m?ch ph?i, góp ph?n vào shunt sinh lý.”

M?i ng??i có th? tham kh?o tài li?u này Link Download ngay bên d??i.

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply