[Sách D?ch] Tr?c Nghi?m Tim M?ch: MRCP Cardiology MCQs

Hôm nay, YhocData xin ???c gi?i thi?u và chia s? t?i m?i ng??i quy?n sách d?ch tr?c nghi?m tim m?ch.

Sách ???c so?n th?o, d?ch thu?t b?i các thành viên nhóm c?p nh?t ki?n th?c y khoa. Ch?nh s?a hi?u ?ính là anh Ph?m Ng?c Minh – Admin c?a nhóm.

Quy?n sách tr?c nghi?m ???c d?ch t? cu?n MRCP Cardiology MCQs. Tài li?u khá ???c ?a chu?ng b?i các sinh viên y khoa qu?c t? trong ôn luy?n thi c?. Sau ?ây là vài câu tr?c nghi?m trích d?n t? tài li?u các b?n có th? xem qua:

Q57 dâ?u hi??u ng?? ???c quinidine:

a rung thâ?t           b nhanh thâ?t              c Ha? huyê?t a?p             d nhi?n m??              e rung nhi?

[adinserter block=”6″]

Q58 Bretylium:

a la? thuô?c th?? 2 ?iê?u tri? VT kha?ng IV lignocaine

b du?ng ?u???ng uô?ng ?iê?u tri? la?u da?i AF

c th??i gian ba?n tha?i 10 phu?t

d liê?u 300 mg IV bolus v??i ngu???i l??n 70 kg

e ta?c du?ng phu? ga?y tu?t huyê?t a?p

M?i ng??i có th? t?i ngay quy?n sách này và tham kh?o sau ?ây:

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f356f7732616536783463776f3938692f25354259686f63446174612e636f6d253544253230544e25323054696d2532306d6163682e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply