[Sách D?ch] Washington Medical Therapeutics: C?m Nang ?i?u Tr? N?i Khoa Full

[Sách D?ch] Washington Medical Therapeutics: C?m Nang ?i?u Tr? N?i Khoa Full.

???c vi?t b?i chuyên gia d?a trên các tài li?u tham kh?o ??a ra các cách ti?p c?n ng?n g?n.  H?p lý ch?n ?oán và ?i?u tr? các v?n ?? y t? th??ng g?p.

C?p nh?t, cung c?p m?t cái nhìn rõ ràng v? nh?ng thách th?c mà y bác s? ph?i ??i m?t. C?p nh?t  nh?ng ti?n b? ngày càng thay ??i trong công ngh? y t? và tr? li?u. Gi?i quy?t t?t c? các l?nh v?c c?a y h?c và các chuyên ngành c?t lõi.

Trình bày ng?n g?n sinh lý b?nh, d?a trên b?ng ch?ng v? các ph??ng pháp ?i?u tr? hi?n t?i. H??ng d?n ch?n ?oán và ?i?u tr? c?n bi?t t? các chuyên gia toàn c?u.

Cu?n sách “The Washington Manual of Medical Therapeutics” ???c d?ch và biên so?n b?i các y bác s?, giáo s? uy tín trong ngành y khoa Vi?t Nam, ??ng ??u là giáo s? Ngô Quý Châu. Có th? nói ?ây là m?t trong nh?ng cu?n sách hi?m hoi b?ng ti?ng vi?t trình bày c? th?, chuyên sâu ?i?u tr? b?nh lý n?i khoa.

Cu?n sách ???c xem nh? sách g?i ??u gi??ng c?a các bác s? trong vi?c x? trí các b?nh lý n?i. M?t cu?n sách c?n ph?i có trong chính ?i?n tho?i các b?n ?? tra c?u [Sách D?ch] Washington Medical Therapeutics: C?m Nang ?i?u Tr? N?i Khoa Full.

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f3876633566336d33717838687161312f25354259686f63446174612e636f6d253544253230432545312542412541396d2532306e616e67253230254334253931692545312542422538317525323074722545312542422538422532306e254531254242253939692532306b686f612e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply