S? Tay Lâm Sàng Th?n Kinh – ?HYD HCM

S? Tay Lâm Sàng Th?n Kinh – ?HYD HCM. M?t quy?n sách hay v? lâm sàng th?n kinh h?c ng?n ng?n. N?i dung tr?ng tâm liên quan, bám sát ki?n th?c th?c hành. Giúp ng??i ??c s?n sàng tra c?u nhanh các v?n ?? c?n quan tâm nhanh chóng.

S? tay là tài li?u ???c biên so?n c?a tr??ng ??i h?c Y D??c H? Chí Mính. Ch? biên là PGS. TS V? Anh Nh?, m?t ng??i ?áng kính ?ã ?ào t?o bao th? h? y bác s?.

[adinserter block=”6″]

S? Tay Lâm Sàng Th?n Kinh – ?HYD HCM nh? tên g?i c?a nó. Là m?t cu?n b? túi dành cho các b?n sinh viên y khoa, các bác s? lâm sàng th?n kinh. Cung c?p nh?ng k? n?ng th?m khám, ti?p c?n các tình hu?ng ca lâm sàng th?n kinh t? ?ó ??a ra ph??ng án ch?n ?oán và x? trí, ?i?u tr? m?t cách có hi?u qu?.

Các b?n có th? t?i ngay và tham kh?o cu?n sách này sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f376c6c3738633069797233306f6e332f25354259686f63446174612e636f6d253544253230536f2532305461792532304c616d25323053616e672532305468616e2532304b696e682e7064663f646c3d30″]

Phiên B?n M?i: Link Here

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply