Tài Li?u Bài Gi?ng L?p Th? Máy Nâng Cao – ?HYD HCM 12/2019

Tài Li?u Bài Gi?ng L?p Th? Máy Nâng Cao – ?HYD HCM 12/2019. L?n tr??c YhocData ?ã chia s? các b?n b? bài gi?ng l?p th? máy c? b?n c?a b? môn H?i s?c c?p c?u – ??i h?c Y D??c H? Chí Minh t? ch?c. Hôm nay, YhocData xin ti?p t?c gi?i thi?u b? tài li?u bài gi?ng ?ang ???c chia s? là l?p th? máy nâng cao.

?ây là khoá h?c thu?c ch??ng trình ?ào t?o liên t?c CME c?a tr??ng cho các y bác s?. Tài li?u g?m t?t c? 10 bài gi?ng chuyên sâu v? th? máy. Các v?n ?? mà m?i ng??i th??ng th?c m?c g?p ph?i trong h?i s?c ICU.

Ngay d??i ?ây là toàn b? bài gi?ng các b?n tham kh?o.

[adinserter block=”6″]

1/ ?nh h??ng huy?t ??ng c?a thông khí áp l?c d??ng

BS. Lê H?u Thi?n Biên

2/ Cài ??t PEEP v?i áp l?c xuyên ph?i

ThS. BS Nguy?n Ng?c Tú – PGS.TS Ph?m Th? Ng?c Th?o

3/ B?t ??ng b? b?nh nhân và máy th?

Ths. BS. Mai Anh Tu?n

4/ Cá th? hóa cài ??t th? máy trong ARDS

BS. Hu?nh Quang ??i

5/ Thay ??i huy?t ??ng trong cai máy th?

PGS.TS. Lê Minh Khôi

[adinserter block=”6″]

6/ Các th? lâm sàng ARDS

PGS.TS.BS Ph?m Th? Ng?c Th?o

7/ Th? thu?t tái huy ??ng ph? nang

TS. BSCKII Phan Th? Xuân

8/ Sinh lý ki?m soát thông khí ? b?nh nhân th? máy

Ths. BS. Mai Anh Tu?n

9/ Th? máy cho b?nh nhân Non-ARDS

BSCK1. Nguy?n Lý Minh Duy

10/ Thông khí n?m s?p: T? lý thuy?t ??n th?c hành

Bs. Hu?nh Th? Thu Hi?n

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply