C?p Nh?t Ch?n ?oán Và ?i?u Tr? COPD – GOLD 2020

Tài li?u C?p Nh?t Ch?n ?oán Và ?i?u Tr? COPD – GOLD 2020.

TS. BS. Nguy?n Nh? Vinh – Gi?ng viên ??i h?c Y D??c TP HCM.

Xoay ngang ?i?n tho?i ho?c dùng máy tính hi?n th? t?t nh?t nhé !!

Leave a Reply