Tài Li?u H?i Ngh? Lão Khoa: C?p Nh?t Ch?n ?oán Và ?i?u Tr? 10-2020

Tài Li?u H?i Ngh? Lão Khoa: C?p Nh?t Ch?n ?oán Và ?i?u Tr? 10-2020. YhocData v?a s?u t?m th?y b? tài li?u r?t giá tr?. Toàn b? tài li?u c?a h?i ngh? khoa h?c th??ng niên chi h?i lão khoa ???c t? ch?c t?i Nha Trang tháng 10/2020 v?a qua.

C?p nh?t nh?ng ki?n th?c y khoa m?i nh?t c?a các guidelines h??ng d?n ?i?u tr? trên th? gi?i. H?i ngh? bao g?m t?ng c?ng 5 phiên v?i nhi?u bài gi?ng khác nhau.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o toàn b? Tài Li?u H?i Ngh? Lão Khoa: C?p Nh?t Ch?n ?oán Và ?i?u Tr? 10-2020 ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f64726976652f666f6c646572732f313469643259553835623967755033354b7a444677647278383932775337497250″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply