Tr?c Nghi?m N?i C? S? ?H Y Khoa Hu?

B? ?? thi tr?c nghi?m n?i c? s? c?a tr??ng ??i h?c Y khoa Hu? ?ã ???c s?u t?m. V?n ?? v? n?i c? s?, luôn là m?t ?i?u ??c bi?t quan tr?ng ??i v?i sinh viên n?m th? ba khi v?a ch?p ch?ng b??c vào lâm sàng.

Song song, ?ó là v?n ?? v? lý thuy?t thi c? c?a sinh viên h?ng n?m v?n luôn nh?c nh?i. B? ?? t?p h?p các ?? m?c v?: C? Ch??ng, Khám và Ch?n ?oán phù, Shock, ?au ??u, ?au l?ng, Táo bón, h?i ch?ng ru?t kích thích, tràn d?ch, tràn khí màng ph?i,…

Ngoài ra còn có các câu h?i v?: hôn mê, ho ra máu, tâm ph? m?n, viêm gan m?n, nhi?m trùng ???ng ti?u, ?ái tháo ???ng, basedow, b??u giáp ??n, ??ng kinh, cao tu?i, ?i?n gi?t, r?n c?n, suy th?n, xu?t huy?t tiêu hóa, ?ái máu, hen ph? qu?n, ng? ??c, suy tim, vàng da, viêm kh?p d?ng th?p, t?t m?ch máu não, khó th?, ??t qu?, strock, ….

Tr?c nghi?m khái quát các v?n ?? tri?u ch?ng n?i th??ng  g?p trên lâm sàng. Các sinh viên s? ôn luy?n ki?n th?c n?n c?n b?n k? l??ng nh?t. ?ây h?a h?n là b? tài li?u giúp ôn luy?n c?ng nh? thi c? tr?n v?n nh?t.

Share bài vi?t ?? th?y Link Download Tr?c Nghi?m N?i C? S? ?H Y Khoa Hu? bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f3538686431676335363477663866642f25354259486f63446174612e636f6d253544253230544e4e485545253230312e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply