Tr?c Nghi?m S?n Khoa Có ?áp Án – ?H Y Hà N?i

Tr?n b? tr?c nghi?m nhi?u ?áp án c?a ??i h?c Y Hà N?i. B? file PDF g?m 68 ch??ng, bao g?m t?t c? các bài v? s?n khoa, ph? khoa.

H?n h?t, b? câu h?i trong m?i ph?n ???c chia thành các m?c rõ ràng, ???c bookmark c? th?. Các câu tr?c nghi?m ???c t? ch?c ?i t? d? ??n khó trong m?i ch??ng. T? các câu h?i ôn t?p ki?n th?c g?i nh? l?i ??n m?c ?? hi?u bài và nâng cao h?n là các câu áp d?ng ki?n th?c, k? n?ng phân tích.

?ây là tài li?u hay giúp ôn t?p ki?n th?c n?n và cách áp d?ng chúng. ??ng th?i, chúng c?ng là thành ph?n không th? thi?u cho vi?c thi c?. M?t s? câu ví d? trong b? ??:

1. H??i ch??ng truyê?n ma?u thu???ng xa?y ra ?? loa?i song thai na?o sau ?a?y, cho?n ca?u ?U?NG:

A. Song thai hai ba?nh rau hai buô?ng ô?i

B. Song thai m??t ba?nh rau m??t buô?ng ô?i

C. @Song thai m??t ba?nh rau hai buô?ng ô?i

D. Song thai di?nh nhau

2. Nê?u thai th?? hai ngo?i ?â?u, sau ?e? thai th?? nhâ?t 10 phu?t ma? co?n co t?? cung kho?ng xuâ?t hi??n tr?? la?i thi? tha?i ??? x?? tri? ?u?ng nhâ?t la?, cho?n ca?u ?U?NG nhâ?t:

A. Ch?? ???i va? kho?ng can thi??p gi?

B. Bâ?m ô?i va? ch?? ???i

C. @Truyê?n Oxytocin, bâ?m ô?i cô? ?i?nh ngo?i cho sa?n phu? r??n.

D. Mô? lâ?y thai

3. Thuô?c na?o sau ?a?y du?ng ?u???c trong thai ky? ma? kho?ng s?? ga?y a?nh hu???ng ha?i cho thai nhi:

A. Bactrim

B. Streptomycin

C. Vitamin K

D. @Insulin

Share bài vi?t ?? th?y Link Download Tr?c Nghi?m S?n Khoa Có ?áp Án – ?H Y Hà N?i bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f6f70656e3f69643d3150556d513566643250426d50486a5a57433138567a52335375745a6f46395951″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply