Tr?c Nghi?m S?n Ph? Khoa – ?H Y Hà N?i

Hôm nay, YhocData xin ti?p túc chia s? ??n m?i ng??i b? tài li?u tr?c nghi?m y khoa m?i. Tr?c Nghi?m S?n Ph? Khoa tr??ng ??i h?c Y Hà N?i.

Sau ?ây là m?t vài câu tr?c nghi?m trong tài li?u các b?n tham kh?o:

1. Th??i ky? d??y thi? co? ca?c ???c ?iê?m sau:

A. Tuô?i d??y thi? trung bi?nh t?? 11- 12 tuô?i

B. Ca?c dâ?u hi??u sinh du?c phu? cu?a ngu???i phu? n?? xuâ?t hi??n ro? ne?t

C. Tuô?i d??y thi? vê? sinh du?c ?u???c ?a?nh dâ?u b??ng ky? ha?nh kinh ?â?u tie?n

D. B va? C ?u?ng

[adinserter block=”6″]

2. Trung khu sinh du?c vu?ng du???i ?ô?i tiê?t ra hormon gia?i pho?ng sinh du?c n?? la?:

A. FSH.

B. GnRH.

C. LH.

D. LTH

M?i ng??i có th? t?i tr?n b? tr?c nghi?m Tr?c Nghi?m S?n Ph? Khoa – ?H Y Hà N?i ngay sau ?ây:

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f716e36676d353436733774707a6a392f25354259686f63446174612e636f6d253544253230544e25323053616e2532305925323048612532304e6f692e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply