[B?n D?ch] H?i S?c C?p C?u: Tr?c Nghi?m Và ?áp Án – BS. Ph?m Ng?c Minh

[B?n D?ch] H?i S?c C?p C?u: Tr?c Nghi?m Và ?áp Án – BS. Ph?m Ng?c Minh. B? câu h?i tr?c nghi?m có ?áp án h?i s?c c?p c?u. B?n d?ch ???c chuy?n ng? b?i bác s? Ph?m Ng?c Minh. B?n này bao g?m kho?ng 26 trang.

G?m nhi?u tình hu?ng lâm sàng v?i tr?c nghi?m gi?i thích c? th?, rõ ràng. Sau ?ây là m?t tình hu?ng ???c trích ra các b?n tham kh?o:

M??t ngu???i ?a?n o?ng 72 tuô?i co? tiê?n s?? b??nh phô?i t??c nghe?n ma?n ti?nh (COPD) va?o khoa câ?p c??u vi? kho? th?? ta?ng dâ?n. Khi? ma?u ???ng ma?ch pH 7.26, PCO2 52 mmHg, va? PO2 48 mmHg.

Khi? ma?u ???ng ma?ch la?m 6 tha?ng tru???c ?a?y, khi b??nh nha?n ?ang trong ti?nh tra?ng ô?n ?i?nh: pH 7.40, pCO2 43 mmHg, va? PO2 72 mmHg. Oxy ?u???c chi? ?i?nh th?? 4 L/p qua Mask.

Khi? ma?u ???ng ma?ch la?m 30 phu?t sau : pH 7.22, m??t PCO2 65 mmHg, va? PO2 70 mmHg. Nguye?n nha?n co? kha? na?ng nhâ?t la?m ta?ng Pc02 n??ng le?n cu?a b??nh nha?n na?y la?:

[adinserter block=”6″]

a. Gia?m a?p l??c shunt

b. Ta?ng tho?ng khi? kho?ng h??p li?.

c. Lo l??ng.

d. Khuê?ch ta?n trao ?ô?i khi? nga?y ca?ng xâ?u

e. ???c ti?nh cu?a oxy.

M?i ng??i có th? t?i toàn b? [B?n D?ch] H?i S?c C?p C?u: Tr?c Nghi?m Và ?áp Án – BS. Ph?m Ng?c Minh ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f70797776786d647a75773772376e6f2f25354259686f63446174612e636f6d253544253230454d455247454e43592d4d45444943494e452d512e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply