Câu H?i V?n ?áp Lâm Sàng Tim M?ch [Ph?n 2]

Ph?n 1: T?i ?ây

31. D? t?t van tim nào gây thi?u máu m?ch vành ? Có x?y ra c?n thi?u máu c?c b? c? tim không ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

H? van ?MC -> thì tâm tr??ng máu không vào ???c ?M vành -> TMCB c? tim

[/su_spoiler]

32. B?t m?ch l?c 3 ngón phân b? th? nào cho h?p lý ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Ngón ??u ?? c?m nh?n m?ch, tính ch?t m?ch nh? biên ??, t?n s?, nh?p ?i?u, c??ng ??… Ngón th? 2 chèn vào m?ch v?i 1 l?c nh? ?? t?o khoang h?p, lúc này ngón th? 3 c?m nh?n m?ch rõ h?n

[/su_spoiler]

33. HA ?o lúc ng?i và ??ng khác nhau ? T?i sao ?o lúc sáng s?m m?i chu?n ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Lúc ng?i (ng?i x?m) làm t?ng l??ng máu v? tim,t?ng s?c c?n m?ch máu ngo?i vi -> t?ng HA

Lúc ??ng : ng??c l?i

?o lúc sáng : Huy?t áp thay ??i trong ngày do các ho?t ??ng c?a c? th? nh? lao ??ng,?n u?ng và t?p luy?n…làm ?nh h??ng ??n t?n s? và s?c co bóp c? tim. Nên ?? ?o huy?t áp chu?n, c?n ?o vào lúc sáng s?m, lúc m?i d?y ch?a ho?t ??ng th? l?c. Huy?t áp lúc này có th? cao h?n trong ngày vì c? th? ?ang ? tr?ng thái ngh? sang tr?ng thái ho?t ??ng.

L?u ý: Huy?t áp thay ??i khi có xúc c?m tâm lý,m?t h?i ch?ng ??c bi?t ? b?nh viên hay g?p là h?i ch?ng áo choàng tr?ng, huy?t áp b?nh nhân t?ng lên khi ti?p xúc vs bác s? vì lo l?ng

[/su_spoiler]

34. Phân bi?t suy tim (T) (P), suy tim khô và ??t:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Suy tim (P)/Suy tim khô : bi?u hi?n lâm sàng ch? y?u ? ngo?i vi

Suy tim (T)/Suy tim ??t : Bi?u hi?n lâm sàng ch? y?u ? ph?i

[/su_spoiler]

35. Ti?ng rung tâm tr??ng trong h?p 2 lá m?t ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Khi van h?p quá khít ho?c dc c?t c? b? vôi hóa nhi?u

[/su_spoiler]

36. M?ch, HA, khó th? trong h?p 2 lá ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

M?ch : ??p nhanh, lo?n nh?p do tâm th?t ph?i bóp nhanh ?? t?ng máu ??m b?o cung c?p máu cho các c? quan

HA : gi?m

Khó th? : khi g?ng s?c -> c?n khó th? k?ch phát v? ?êm -> phù ph?i c?p

[/su_spoiler]

37. Phân ?? suy tim:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Theo NYHA : 4 ??

?? I : Có b?nh tim nh?ng không có tri?u ch?ng c? n?ng, ho?t ??ng th? l?c bình th??ng

?? II : Khó th? khi ho?t ??ng g?ng s?c n?ng.

?? III : Khó th? khi g?ng s?c nh?

?? IV : khó th? c? khi ngh? ng?i

[/su_spoiler]

38. T?i sao trong suy tim l?i suy ch?c n?ng th?t nhi?u h?n.

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Ch?c n?ng t?ng máu c?a tim do th?t ??m nh?n nên th?t ho?t ??ng nhi?u h?n c?n nhi?u n?ng l??ng h?n nên khi có b?t kì bi?n ??i nào thì th?t s? b? ah ??u tiên.

[/su_spoiler]

39. Phân lo?i m?c ?? h?p 2 lá, h? 2 lá?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

H? 2 lá:

Ph??ng pháp tính t? l? % di?n tích dòng h?/di?n tích nh? T

Nh? : ¼ Khi t? l? là 20%

V?a : 2/4 khi t? l? là 21-40%

N?ng : ¾ khi t? l? > 40%

H?p 2 lá:

H?p 2 lá

Nh?(I) V?a(II) N?ng(III) R?t n?ng (IV)
S m? van (cm2) >2 1-2 <1 <0,8
AL mao m?ch ph?i lúc ngh? 10-12 12-17 >18 20-25
Cung l??ng tim lúc ngh? bt bt Gi?m Gi?m n?ng
C? n?ng ko khó th? khó th? nh?-v?a khó th? lúc ngh? khó th? n?ng tím tái

[/su_spoiler]

40. C? ch? phù, khó th? trong suy tim. T?i sao khó th? liên quan ??n t? th? ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Suy tim ph?i :

+ ? máu tm -> Ptt t?ng -> Phù

+ ? máu ? tim -> Thi?u O2 -> suy gi?m cn gan

-> C??ng Aldos,ADH->? Na+,n??c

-> Gi?m Albumin máu -> Áp su?t keo gi?m

-> Không kh? ??c ???c -> t?ng tính th?m thành m?ch

Suy tim Trái : Khó th? do máu ? ? nh? T -> t?ng AL tmp,mao m?ch ph?i chèn ép vào các ph? nang, ??ng th?i thoát d?ch vào các ph? nang

Khó th? liên quan ??n t? th? : Khi n?m máu v? tim ph?i nhi?u -> t?ng AL ?mp-> càng gây chèn ép vào PN

[/su_spoiler]

Chúc các b?n h?c t?p t?t ! Các câu ti?p theo

41. C? ch? nhi?m ki?m chuy?n hóa -> suy tim?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Gây di chuy?n kali t? máu vào t? bào(do gi?m H+ trong máu kích ho?t kênh K+ H+ ATPase làm v?n chuy?n K+ vào t? bào,H+ ra kh?i t? bào ?? bù tr?) gây h? kali máu, nguy c? lo?n nh?p tim.

– Gi?m calci máu.(do nhi?m ki?m làm t?ng Ca g?n v?i protein,gi?m Ca t? do trong d?ch ngo?i bào).Gi?m Ca d?n t?i nguy c? ng?ng ho?t ??ng c?a c? tim.

– Gi?m thông khí ph? nang bù tr? (làm n?ng thêm b?nh ph?i t?c ngh?n, hay dùng morphine) gây thi?u oxy máu

– ???ng bi?u di?n phân ly Hb-O2 l?ch trái (gây gi?m cung c?p oxy cho mô)

– Co th?t ti?u ??ng m?ch gây gi?m l?u l??ng máu não và ??ng m?ch vành.

[/su_spoiler]

42. Suy tim ph?i tm c? n?i?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Suy tim P máu ? ? th?t P, nh? P -> ? ? m?ch máu ngo?i vi (? máu gi?t lùi) ??ng th?i t? nh? P ??n tmc trên k có van nên máu có th? ? gi?t lùi 1 cách d? dàng

[/su_spoiler]

43. Suy tim bi?u hi?n ??u tiên ? ?âu ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Suy tim T : bi?u hi?n ??u tiên ? ph?i (khó th?)

Suy tim P : bi?u hi?n ??u tiên ? ngo?i vi (Phù,tím tái…)

[/su_spoiler]

44. B?nh nhân vào ban ??u khó th?, sau không còn khó th?, h?i làm sao ?anh giá ???c chính xác tình tr?ng khó th? c?a BN khi vào vi?n ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-H?i bn v? hoàn c?nh xh khó th? (lao ??ng nh? hay g?ng s?c? th?i gian?),có gi?m khi thay ??i t? th? không ?

-Có th? làm các nghi?m pháp g?ng s?c n?u b?nh nhân suy tim m?c ?? nh?

[/su_spoiler]

45. Phân bi?t ho ra máu c?a b?nh tim và ph?i:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Suy tim T Ph?i
– Kh?c ra b?t màu h?ng kèm khó th?,lq ??n g?ng s?c

– Gi?m khi ?i?u tr? b?ng các thu?c l?i ti?u

– Ho ra máu l?n ??m,th??ng có ?uôi khái huy?t, ko liên quan ??n g?ng s?c.

– XQ, xn mi?n d?ch lao (+)

[/su_spoiler]

46. C? ch? ?au ng?c trong BN b? b?nh tim:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

?au ng?c th??ng xu?t hi?n trong các b?nh lý v? m?ch vành

Do m?t cân b?ng gi?a nhu c?u O2 c? tim và kn cung c?p O2 cho m?ch vành

[/su_spoiler]

47. Phân bi?t khó th? trong suy tim và khó th? trong b?nh ph?i:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Suy tim Hen PQ
ð C? 2 thì,nhanh nông

ð Liên quan ??n g?ng s?c

ð Liên t?c k thành c?n

ð Kèm theo các tri?u ch?ng: nh?p tim nhanh, h?i h?p, tím môi

ð Gi?m khi ?i?u tr? b?ng thu?c l?i ti?u

ð Thì th? ra,ch?m rít
Lquan ??n thay ??i t? th?ð Thành c?nð Kèm ho, kh?c ??m dính quánhð Gi?m khi ?i?u tr? b?ng thu?c giãn ph? qu?n

[/su_spoiler]

48. Nêu ?i?n tim c?a t?ng K+, gi?m K+?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

T?ng Kali ngo?i bào -> gi?m KT c? tim -> Suy gi?m ?i?u hòa nh?p và d?n truy?n -> d?n d?n ?c ch? nút xoang và gi?m d?n truy?n-> ch?m nh?p tim,block,ng?ng tim

ECG : T h?p,cao,nh?n; QT ng?n sau ?ó QRS giãn, PQ dài, P d?t

H? Kali : T d?t,U cao,ST chênh xu?ng.

[/su_spoiler]

49. ?i?n tim bình th??ng và rung nh??

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Bình th??ng :

         P tr??c QRS, P d??ng ? D2, V5, V6, âm ? aVR

         PQ không ??i : 0,11-0,22s

Rung nh? :

1 ? phát nh?p c??p quy?n ch? huy c?a nút xoang

P bi?n m?t thay b?ng các song f l?n t?n (400-600)

RR không ??u, QRS ít bi?n d?ng, T th?p bi?n d?ng

[/su_spoiler]

50. Nghe NTTTh?t và NTTNh? ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

NTTT: nh?p ??n s?m, ?ôi khi ch? nghe th?y T1

NTTN : Lo?n nh?p hoàn toàn, T2 tách ?ôi

[/su_spoiler]

51. Tu?n hoàn bàng h? tim là gì? X?y ra khi nào?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Tu?n hoàn bang h? tim là tình tr?ng tim b? h?p ho?c t?c m?ch d?n t?i ph?i m? h? th?ng tu?n hoàn ph? c?n ?? nuôi vùng tim thi?u máu

Sinh lý: Trong h? th?ng m?ch vành có ít shunt nên khi t?c ??ng m?ch vành l?n thì tim không có kh? n?ng thích nghi v?i tình tr?ng thi?u O2 này nên có c?n ?au qu?n tim.Vùng tim cho ph?i d?n ??n b? nh?i máu.

H?n n?a h? vành c?ng có ít m?ch n?i(anatomose),nh?ng ? các h? vành nh? (20-25 micromet) có h? th?ng m?ch n?i phong phú.m?ch n?i này s? t?ng kích th??c t?i ?a khi tim thi?u máu, vài ngày sau dòng ph? c?n này t?ng g?p ?ôi.sau g?n 1 tháng máu qua ?ây ms ?? cho tu?n hoàn c? tim vùng thi?u máu.B?nh nhân t?c m?ch vành c?p di?n có th? ph?c h?i nh? c? ch? này.

[/su_spoiler]

52. T? th? BN khi làm ph?n h?i gan TM c? ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

??u t?o v?i m?t gi??ng 1 góc 30 ??

[/su_spoiler]

53. ?au th?t ng?c l?i lan xu?ng th??ng v?:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Do hi?n t??ng xu?t chi?u c?a ?au n?i t?ng, do cùng lá phôi th?i kì bào thai

Nguyên nhân c?a ?au xu?t chi?u ???c gi?i thích nh? sau: c?m giác ?au t? t?ng b? t?n th??ng ???c truy?n theo r? sau và ??n ch?t xám s?ng sau tu? s?ng, t? ?ây phát sinh các xung ??ng ly tâm ch?y ra h?ch giao c?m, r?i t? h?ch giao c?m phát sinh các xung ??ng ly tâm m?i truy?n ??n vùng da ???c h?ch giao c?m này chi ph?i. Nh?ng bi?n ??i xu?t hi?n ? vùng da ?ó l?i ???c truy?n v? tu? s?ng, r?i theo bó tu? s?ng- ??i th? truy?n lên t?n v? não, do ?ó c?m giác ?au t? t?ng ???c ti?p nh?n t? vùng da liên quan.

Các s?i th?n kinh c?m giác ?au h??ng tâm t? c?u trúc tim phân b? ??n phân ??an T1 ??n T4 c?a t?y s?ng, trong khi c?m giác m?t trong cánh tay và ph?n tr? c?a bàn tay phân b? ??n T1 và T2. Do ?ó, ?au ng?c trong nh?i máu c? tim có th? ???c c?m giác nh? xu?t phát t? m?t trong cánh tay, b? tr? bàn tay… vì các vùng này có cùng chung ???ng d?n truy?n th?n kinh ? s?ng sau t?y s?ng.Còn th??ng v? có vùng chi ph?i ? T5-T6 g?n vs khu v?c chi ph?i c?a tim nên c?ng có th? ?au.

Nh?i máu thành sau d??i b?nh nhân có th? nh?m là ?au th??ng v?

[/su_spoiler]

54. T?i sao r?t ít khi có b?nh van 3 lá ??n thu?n mà th??ng là h?u qu? c?a b?nh lý k?t h?p ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

C? ch? ???c gi?i thích nh? sau:

Khi có y?u t? gây b?nh tác ??ng(nh? liên c?u khu?n Beta tan huy?t nhóm A-> c? th? t?o kháng th? kháng l?i vi khu?n nh?ng l?i có ph?n ?ng chéo v?i t? bào c? tim và valve tim) thì gây t?n th??ng 4 van tim v?i m?c ?? nh? nhau nh?ng do áp l?c th?t ph?i th?p h?n th?t trái r?t nhi?u,h?n n?a vòng van 3 dày nên r?t khó t?n th??ng ??n thu?n.Ch? khi có b?nh lý k?t h?p,nhi?u y?u t? t?n công van 3 lá m?i có th? gây t?n th??ng chúng.

[/su_spoiler]

55. Ti?ng rùng tâm tr??ng nghe rõ nh?t ? ?âu? Khi nào?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Nghe rõ nh?t ? m?m tim, t?ng lên khi cho bn nghiêng T, Khi có h?p 2 lá

– TH có h?p 2 lá mà k có ti?ng rùng Tâm tr??ng : Khi các c?t c?,dc x? c?ng, vôi hóa ho?c vôi hóa hoàn toàn van và vòng van, h?p hình ph?u

[/su_spoiler]

56. B?nh nhân h? và h?p 2 lá nghe ???c clark m? van 2 lá không? N?u nghe ???c thì nghe nh? th? nào?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Có nghe ???c.Không nghe ???c ch? khi lá van x? c?ng

– Nh?ng b?nh nhân mà có van dày không ??u nhau thì m?i nghe ???c

[/su_spoiler]

C?m ?n nhóm b?n ?ã th?c hi?n b? câu h?i này: V? Thúy – Anh D?ng – Ph??ng Th?o – Tr?n Ti?n

Leave a Reply