Câu H?i V?n ?áp Lâm Sàng Tim M?ch [Ph?n 1]

Ph?n 2: T?i ?ây

1. Ti?ng T1, T2 là gì ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

T1 T2
Ti?ng ?óng van 2 lá,3 lá XH ? ??u thì tâm thu nên ?gl  ti?ng tâm thu Ti?ng ?óng van ?mc, ?mp XH ??u tâm tr??ng nên ?gl ti?ng tâm tr??ng
Rõ: M?m tim N?n tim
C??ng ??: M?nh Nh?
Âm thanh: tr?m Cao
Âm s?c: ??c Ch?c
Kéo dài 0,08-0,12s 0,05-0,08s

[/su_spoiler]

2. Phân bi?t tâm thu, tâm tr??ng. TTTT CN và th?c th? g?p trong TH nào?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Sinh lý chu chuy?n tim Lâm sàng
-Tâm thu (0,43s):àNh? thu (0,1s)

àTh?t thu (0,33s)

ð T?ng áp  (0,08s)- T1

ð T?ng máu (0,25s)

-Tâm tr??ng (0,37s):

ð Ti?n tâm tr??ng (0,04s)

ð Giãn ??ng tr??ng (0,08s)-T2

ð ??y máu (0,25s)

Tâm thu: m?ch n?y

Tâm tr??ng: m?ch chìm

 

Sinh lý chu chuy?n tim Lâm sàng
-Tâm thu (0,43s):àNh? thu (0,1s)

àTh?t thu (0,33s)

ð T?ng áp  (0,08s)- T1

ð T?ng máu (0,25s)

-Tâm tr??ng (0,37s):

ð Ti?n tâm tr??ng (0,04s)

ð Giãn ??ng tr??ng (0,08s)-T2

ð ??y máu (0,25s)

Tâm thu: m?ch n?y

Tâm tr??ng: m?ch chìm

[/su_spoiler]

3.Suy tim T,P nghe th?y gì?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Suy tim trái Suy tim ph?i
-T?i tim:

ð T1,T2 m?

ð H? 2 lá c? n?ng: TTTT c? n?ng ? m?m tim

ð Ti?ng ng?a phi th?t trái

-T?i ph?i:

ð Ran ?m, ran n?

ð TDMP: RRPN gi?m

-T1, T2 m?

-H? van 3 lá c? n?ng ->TTTT c? n?ng ? m?i ?c (NP rivero-calvalho)

-Ng?a phi th?t ph?i ? m?i ?c

-H? van ?mp c? n?ng -> ti?ng th?i graham-steel

[/su_spoiler]

4. ?au cách h?i trong b?nh lý tim m?ch?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

?i l?i xa : ?au vùng b?p chân

Ngh? : ?? ?au

C? ch? : Do x? v?a ?m, viêm t?c ?m chi (?T?) -> Thi?u máu vùng c? dép c?a b?p chân

[/su_spoiler]

5. Khó th? c?a suy tim T ? Phân bi?t ??c ?i?m c?a nó ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Khó th? nhanh nông c? 2 thì, liên quan ??n g?ng s?c, liên t?c không thành c?n, khó th? t?ng v? ?êm (?ang ng? th??ng b?t d?y ?? ho)

[/su_spoiler]

6. K? tên các nguyên nhân gây phù ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Tim m?ch (suy tim P) :

–> T?ng AL th?y t?nh,d?ch th?m, phù ? xa tim tr??c

– B?nh gan (X? gan) :

–> Do t?ng ALTMC, gi?m ALK, T?ng aldosterol và ADH th? phát

–> KT h? renin, D?ch th?m, Có c? tr??ng, lách to,THBH

– B?nh th?n (HCTH) :

–> Gi?m ALK, D?ch th?m, phù ? mi m?t, m?t tr??c, phù t?ng nhanh

–> Thi?u d??ng : Gi?m ALK, D?ch th?m, Phù ch?y, Phù ? nh?ng n?i th?p t??ng ph?n v?i g?y

– Do kst,vsv (giun ch? ….): phù 1 bên theo ???ng ?i c?a b?ch m?ch,da s?m dày c?ng ?n khó lõm…

– Do n?i ti?t (nh??c giáp): Phù niêm, c?ng ?n lõm ít,v?t lõm m?t nhanh, do l?ng ??ng glycosaminogen.

[/su_spoiler]

7. Phát hi?n phù kín ?áo trên lâm sàng ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– ?n vùng x??ng cùng c?t

– ?n -> gi? (3-5s) -> vu?t d?c xem có lõm ?áy chén không ?

– Theo dõi sinh lý n??c ti?u/24h : Chú ý l??ng n??c vào và ra

– Cân BN : Chú ý 2 th?i ?i?m cân ph?i gi?ng nhau, theo dõi l??ng vào và ra, qu?n áo ….

[/su_spoiler]

8. C? ch? phù do suy tim ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Suy Tim :

–> T?ng AL tm trung tâm và nh? -> t?ng AL mao m?ch -> T?ng tính th?m -> Phù

–> Cung l??ng tim gi?m

            -> T?ng ADH (qua th? c?m th? ? xoang ?mc) -> t?ng tái h?p thu n??c ? OLXa

            -> Gi?m V máu ?m hi?u d?ng -> B? máy c?n ti?u c?u ->Renin -> Aldosterol t?ng -> t?ng THT Na+,H2O -> V huy?t t??ng gi?m -> T?ng th?m -> Phù

[/su_spoiler]

9. Suy tim : phù tím ? Phù t?ng v? chi?u ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Phù Tím (th??ng là tím ngo?i vi): Do ? máu ngo?i vi -> O2 ???c tách nhi?u kh?i HbO2 -> PO2 gi?m

           Khi Hemoglobin kh? >= 5g/100ml -> nhìn th?y màu tím

           Màu tím ph? thu?c:

                N?ng ?? Hb kh?

                S?c t? da, ?? dày da

                Bil trong huy?t t??ng

                Ánh sáng

          1 s? TH ??c bi?t Hb b?t th??ng ch? c?n: 1,5g/l MetHem ho?c 0,5g/dL sulfhem ?ã th?y xanh tím.

– Phù t?ng v? chi?u : Do v? chi?u bn ho?t ??ng nhi?u -> máu cung c?p cho các c? quan nhi?u h?n -> ? máu ? ngo?i vi nhi?u -> T?ng AL mao m?ch -> thoát d?ch ra nhi?u h?n

[/su_spoiler]

10. Có phù trong lao không ? Phù nh? th? nào ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Lao phúc m?c : Tràn d?ch ? b?ng (d?ch ti?t):

            Th? t? do : (gi?ng c? tr??ng)

            Th? khu trú : (gõ ??c bàn c?)

Lao ph?i : TDMP (d?ch ti?t) : HC 3 gi?m

Lao tinh hoàn : TD màng tinh hoàn (d?ch ti?t) : DH 3 ??ng, soi ?èn pin…

[/su_spoiler]

11. S? tim vùng nào c?a bàn tay c?m nh?n ???c m?m tim ??p ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Áp c? lòng bàn tay vào KGS 4,5 ???ng gi?a ?òn T : BN n?m bt

N?m nghiêng T : M?m tim l?ch sang T 2 khoát ngón tay.

[/su_spoiler]

12. M?m tim trong suy tim toàn b? ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

M?m tim : Không th?y

??p c? bên T,P m?i ?c, nách tr??c

[/su_spoiler]

13. Các ti?ng nghe ???c khi cao huy?t áp ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

THA –> t?ng co bóp th?t T lên ?mc –> Lâu ngày : Giãn th?t T –> giãn vòng van 2 lá –> TTTT Cn ? m?m tim, T1 m?, T2 ?anh tách ?ôi và các tri?u ch?ng c?a h? van 2 lá

[/su_spoiler]

14. H?p 2 lá ??n thu?n / Suy tim toàn b? T1 có ?anh không ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-Khi van 2 lá x? c?ng, vôi hóa + AL t?ng máu gi?m (suy tim) -> T1 không ?anh n?a mà nghe m? nh?t

– Các TH h?p 2 lá mà T1 không ?anh :

Vôi hóa van 2 lá

H? 2 lá ph?i h?p

H? ch? ph?i h?p

Van gi?m di ??ng

– T1 ?anh trong các TH:

H?p 2 lá U nh?y nh? (T)

Basedow

Tim t?ng ??ng

[/su_spoiler]

15. H?p 2 lá có ti?ng th?i ? LS II không ? T?i sao?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Tam ch?ng h?p 2 lá : T1 ?anh, Rùng tâm tr??ng, Clark m? van 2 lá

– Có TT ? LS II : Khi h? van ?mp (ti?ng th?i Graham-steel) Do ? máu nh? T -> ? mao m?ch P -> t?ng AL ?MP -> giãn th?t P -> giãn ?MP c? n?ng

[/su_spoiler]

Chúc các b?n h?c t?p t?t ! Các câu ti?p theo

16. D?u hi?u ngo?i vi c?a h? van ?MC ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Có 5 d?u hi?u,ch? xh khi h? ?mc ??n thu?n

-HA doãng (chênh nhau 70 mmHg)

-DH l?p lòe móng tay (mao m?ch l?p lòe theo nh?p tim)

-M?ch corrigan (M n?y nhanh x?p nhanh)

-DH Musset (?mc ??p làm ??u g?t gù theo nh?p tim)

-Ti?ng th?i kép ? ?m ?ùi (Ti?ng th?i durozier)

[/su_spoiler]

17. Phân bi?t rùng TTr ? m?m tim do h? ?mc vs h?p 2 lá:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-H? van ??ng m?ch ch?:ti?ng rung Austin-Flint,do dòng máu ph?t ng??c qua van ch? ??p vào lá tr??c ngoài van 2 lá làm lá van này không m? r?ng ra gây h?o 2 lá c? n?ng,??ng th?i dòng máu trào ng??c này hòa tr?n cùng máu t? nh? trái xu?ng gây ti?ng rùng.

-H?p van 2 lá: Dòng máu ch?y qua l? van b? h?p va vào dây ch?ng và tr? c? d??i van 2 lá gây ti?ng th?i gi?ng nh? ti?ng dùi tr?ng vê trên m?t tr?ng ho?c ti?ng xay lúa xu?t hi?n th?i kì tâm tr??ng.

[/su_spoiler]

18. T?i sao máu t? ch? r?ng ra ch? h?p l?i gây ra ti?ng th?i?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

D?a vào ch? s? Reynold : N= P.VD/M trong ?ó

       P : ch? s? ??c tr?ng cho ti?ng th?i

       V : v?n t?c

       D : ???ng kính (chênh l?ch)

       M: ?? nh?t

Khi D thay ??i (t?ng) -> N t?ng

[/su_spoiler]

19. T2 ?anh ? T2 tách ?ôi trong h?p 2 lá? C? ch??

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

T2 gây ra b?i dòng máu ph?t ng??c t? ?mc,?mp v? th?t T, P trong thì tâm tr??ng (BT : ?mc ?óng sau ?mp kho?ng 0.02-0,03 s -> quá nhanh ?? tai phân bi?t 2 ti?ng)

Khi có t?ng áp l?c ?mp -> th?i gian ?óng 2 van này xa nhau -> nghe ???c t2 tách ?ôi,T2 ?anh h?n do dòng máu va ch?m vào van m?nh h?n -> t?t c? các TH gây ra t?ng áp l?c ?mp ??u có t2 tách ?ôi (H?p 2 lá,thông liên nh?, t?ng huy?t áp,….)

C? CH? trong h?p 2 lá : -> ? máu nh? T -> ? tmp -> ? mao m?ch ph?i -> t?ng áp ?mp

[/su_spoiler]

20. C? ch? ti?ng th?i ti?n tâm thu trong h?p 2 lá? ?i?u ki?n c?n?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-Ti?n tâm thu nh? T t?ng n?t 1/4 l??ng máu xu?ng th?t T làm ti?ng rùng tâm tr??ng (do dòng máu va vào các c?t c? c?u c?) m?nh lên ?gl ti?ng th?i ti?n tâm thu.

?i?u ki?n : Khi còn nh?p xoang

Khi lo?n nh?p hoàn toàn s? không còn vì nh? bóp liên t?c nh?ng k hi?u qu? ->máu không t?ng ???c xu?ng th?t hi?u qu? -> Bi?n ch?ng : Giãn nh?, máu lu?n qu?n trong nh? -> huy?t kh?i

[/su_spoiler]

21. C? ch? ti?ng th?i liên t?c trong còn ?ng thông ??ng t?nh m?ch?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Bình th??ng:

        Tâm thu : AL?MP :15-30mmHG AL?MC : 100-140 mmHg

        Tâm tr??ng : AL?MP : 4-15mmHG AL?MC :60-70mmHG

Do ?ó trong c? 2 thì luôn có dòng máu ?i t? ?MC sang ?MP -> ti?ng th?i liên t?c Nghe rõ ? liên s??n II-III c?nh ?c (T), m?nh lên ? thì tâm thu

[/su_spoiler]

22. Ti?ng th?i nghe ???c trong thông liên th?t ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Bình th??ng: Tâm thu : ALTT : 100-140mmHG ALTP : 15-30mmHG

Do có có dòng máu ?i t? th?t T qua th?t ph?i -> ti?ng th?i tâm thu ??c ?i?m: c??ng ?? m?nh,lan theo hình nan hoa.

[/su_spoiler]

23. TTTT trong h?p ?mc t?i sao rõ h?n khi cho bn ng?i Amylnitrit h?i r?i ng?i bó g?i, nh? ?i khi làm np Valsava?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Amylnitrit gây giãn m?ch, ng?i bó g?i làm t?ng s?c c?n ngo?i vi -> áp l?c t?ng máu m?nh h?n ?? t??i máu ngo?i vi.

– NP valsava (Cho b?nh nhân hít vào h?t c? xong th? ra h?t c? nh?ng ?óng n?p thanh môn) -> t?ng AL l?ng ng?c -> gi?m l??ng máu v? tim -> ti?ng th?i nh? ?i.

[/su_spoiler]

24. C? ch? x? v?a ?m,Khi x? c?ng ?m làm np osler (+) t?i sao m?ch v?n ??p? C? ch? np?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Osler (+) : v?n b?t ?c m?ch ??p khi b?ng qu?n ?ã b?m v??t quá tr? s? bt c?a HATThu

X? c?ng -> AL b?ng qu?n không ép h?t ???c m?ch máu -> v?n có dòng máu qua -> v?n b?t ?c m?ch

[/su_spoiler]

25. Suy tim P-> phù t?ng v? chi?u, gi?m v? sáng?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Khi ng? các c? quan gi?m ho?t ??ng + t? th? n?m -> c?n ít máu h?n, máu v? ngo?i vi ít h?n

Chi?u : t?ng ho?t ??ng, máu t?i ngo?i vi nhi?u -> ? máu nhi?u -> thoát d?ch nhi?u

[/su_spoiler]

26. Phân bi?t viêm màng ph?i và viêm màng tim?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Lâm sàng : nghe th?y ti?ng c? màng ph?i và c? MNT (K m?t khi nín th?)

[/su_spoiler]

27. T? ??ng-ng?i s? rung miu d? h?n:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Ng?i: t?ng l??ng máu tm v? tim, t?ng s?c c?n m?ch máu ngo?i vi -> dòng máu xoáy m?nh h?n.

C? ch? rung miu : Do dòng máu xoáy m?nh vào bu?ng tim,m?ch máu l?n -> rung ??ng thành tim, thành m?ch máu l?n

Có rung miu khi ti?ng th?i có c??ng ?? >= 4/6

Giá tr?: có rung miu -> có t?n th??ng th?c th?.

Phân lo?i:

Rung miu tâm thu: h? 2 lá,h?p ?mc, h?p ?mp

Rung miu tâm tr??ng: h?p 2 lá

Rung miu liên t?c: thông liên th?t

[/su_spoiler]

28. T?n th??ng t? bào th?n kinh tim nào gây nguy hi?m.

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Tim có 3 lo?i t? bào : t? bào phát nh?p, t? bào d?n truy?n, t? bào co rút

T?n th??ng 1 trong ba lo?i tb ??u có th? d?n ??n suy tim

[/su_spoiler]

29. Sa d? dày gây gi?m nh?p tim?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Sa d? dày làm kích thích dây th?n kinh X do kéo giãn dây th?n kinh, t? ?ó d?n t?i gi?m nh?p tim do c??ng dây X (tác ??ng phó giao c?m lên tim làm ch?m nh?p)

[/su_spoiler]

30. Các nghi?m pháp g?ng s?c tim ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– ?i?n tâm ?? g?ng s?c

– Siêu âm g?ng s?c

– Ch?p MRI, x? t??i máu c? tim….

[/su_spoiler]

Chân thành c?m ?n các b?n ?ã biên so?n b? câu h?i v?n ?áp lâm sàng này: V? Thúy – Anh D?ng – Ph??ng Th?o – Tr?n Ti?n

Leave a Reply