Câu H?i V?n ?áp Lâm Sàng N?i Tiêu Hoá [Ph?n 2]

Ph?n 1: T?i ?ây

31. Ý ngh?a d?u hi?u sóng v?.Nghi?m pháp c?c ?á n?i?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-D?u hi?u sóng v? + ch?ng t? có 1 l??ng d?ch m?c ?? trung bình tr? lên ? khoang phúc m?c,th??ng g?p trong c? tr??ng m?c ?? v?a.

-Nghi?m pháp c?c ?á n?i + ch?ng t? có c? tr??ng m?c ?? v?a tr? lên và có t?ng v?i kh? n?ng di ??ng t?t

[/su_spoiler]

32. Nghi?m pháp khám m?t n??c?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Nghi?m pháp Gasper: Dùng ngón tr? và ngón cái c?u da b?ng cách r?n 2- 3cm,bình th??ng da s? tr? l?i bình th??ng m?t n?p nh?n sau 1-2s,n?u lâu h?n là da m?t n??c

[/su_spoiler]

33. Cách khám gõ trong c? tr??ng?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Cách gõ:

-Gõ theo hình nan hoa(5 ???ng: ???ng n?i gai ch?u tr??c trên 2 bên,2 ???ng ngang qua r?n và 1 ???ng t? r?n th?ng xu?ng theo ???ng tr?ng gi?a)

-Gõ theo hình ô bàn c?(phát hi?n c? tr??ng khu trú):

+3 ???ng th?ng là 2 ???ng trung ?òn,???ng tr?ng gi?a

+3 ???ng ngang là ???ng liên gai ch?u tr??c trên,???ng ngang r?n, ???ng n?i 2 ?i?m th?p nh?t b? s??n

[/su_spoiler]

34. Bi?u hi?n c?a h?i ch?ng m?t n??c?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-Da khô,thi?u tính ?àn h?i,khát,ít m? hôi,?au ??u,chóng m?t,gi?m t?p trung có th? d?n t?i hôn mê

-Ti?u ít,vô ni?u

-H? huy?t áp,m?ch nhanh,có th? có s?t.

[/su_spoiler]

35. C? ch? viêm loét d? dày trên b?nh nhân x? gan?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-B?nh nhân x? gan suy gi?m kh? n?ng t?ng h?p Glycoprotein d?n t?i gi?m t?ng h?p PG E1,E2 nên gi?m ti?t ch?t nh?y b?o v?

-X? gan làm t?ng áp c?a d?n t?i ? tr? tu?n hoàn,chuy?n hóa y?m khí,nhi?m toan chuy?n hóa d?n t?i giãn m?ch(NO) và t?ng tính th?m(s? ho?t ??ng h? ??m H+/K+ làm t?ng nguy c? t?n th??ng niêm m?c d? dày.

-X? gan làm gi?m phân h?y Gastrin làm t?ng s?n HCL trên n?n niêm m?c xung huy?t nên d? t?n th??ng nông,di?n r?ng.

[/su_spoiler]

36. So sánh xu?t huy?t tiêu hóa cao và xu?t huy?t tiêu hóa th?p? C? ch??

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

??c ?i?m XHTH cao XHTH th?p
V? trí Trên góc Treitz D??i góc Treitz
Tính ch?t Nôn ra máu th??ng l?n th?c ?n,?a phân ?en Th??ng ch? có ?a phân ?en,có khi ?a ra máu ?? t??i
Nguyên nhân Th??ng do giãn v? t?nh m?ch th?c qu?n ho?c bi?n ch?ng loét d? dày tá tràng Th??ng do b?nh lý tr?c tràng-h?u môn nh? ung th? tr?c tràng,tr?…
Tri?u ch?ng Có th? có shock m?t máu Không có shock m?t máu

[/su_spoiler]

37. So sánh XHTH do loét d? dày và giãn v? t?nh m?ch th?c qu?n?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

??c ?i?m XHTH do loét d? dày Giãn v? TMTQ
Ti?n tri?u Có d?u hi?u báo tr??c(?au vùng th??ng v?,c?m giác c?n cào nóng rát) Không có d?u hi?u báo tr??c,??t ng?t
C? n?ng -Bu?n nôn,nôn ra máu s? l??ng có th? ít ho?c nhi?u,có máu c?c,máu màu nâu s?m ho?c ?? nâu,nâu ?en l?n th?c ?n,d?ch nh?y,loãng ???ng tiêu hóa

-?i ngoài phân ?en(khi V>60ml và th?i gian t?n t?i trong ru?t l?n h?n 6h)

-Nôn ra máu s? l??ng l?n,máu t??i ra ngoài m?i ?ông,không l?n th?c ?n và d?ch tiêu hóa

-?i ngoài phân ?en ho?c ?i ngo?i ra máu

Th?c th? -Không rõ ràng có th? ch? th?y ?au t?c vùng trên r?n khi th?c hi?n các nghi?m pháp khám vùng th??ng v?

-Gan lách không to,không tu?n hoàn bang h?,không c? tr??ng

-Gan to lách to,THBH

-Th??ng xu?t hi?n tình tr?ng m?t máu c?p,n?ng có th? có shock m?t máu,hôn mê

 

Ti?n s? -Loét d? dày tá tràng nhi?u n?m -X? gan do nhi?u nguyên nhân

[/su_spoiler]

38. Khám ?i?m th??ng v? nh?m m?c ?ích gì?Các nghi?m pháp khám vùng th??ng v??

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-M?c ?ích: Khi nghi ng? b?nh lý khu v?c d? dày-tá tràng,ho?c b?nh lý t?y,khám ?? ??nh h??ng ch?n?oán

-Nghi?m pháp khám: Bouveret, Mendel.

[/su_spoiler]

39. Các v? ch?y máu ???ng tiêu hóa trên? Màu s?c máu trong các tr??ng h?p?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

+V? trí:

-Th?c qu?n: Trong giãn v? t?nh m?ch th?c qu?n ho?c Hc Malori- Weiss(máu t??i không l?n th?c ?n)

-D? dày: Th??ng là h?u qu? c?a loét(máu ?? t??i ho?c ?? th?m l?n th?c ?n,có th? có c?c máu ?ông)

-Tá tràng:Th??ng là h?u qu? c?a loét(máu ?? th?m l?n th?c ?n và c?c máu ?ông)

[/su_spoiler]

40. Vì sao tr??c khi ch?y máu b?nh nhân ?au trong loét d? dày?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Th??ng loét d? dày, acid t?n công ? loét gây nên ch?y máu, nên tr??c ?ó vi?c t?ng Acid t?n công ? loét gây nên ?au.

[/su_spoiler]

Chúc các b?n h?c t?p t?t ! Các câu ti?p theo

41. B?nh nhân s? th?y gan d??i gan ngang r?n có th? k?t lu?n gan to hay không? T?i sao?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Không vì th?y gan ngang r?n c?ng có th? g?p trong tr??ng h?p sa gan.

[/su_spoiler]

42. T?i sao x? gan l?i gây gi?m ti?u c?u ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-Gan s?n xu?t ra thrombopoietin,là ch?t kích thích s?n sinh ti?u c?u

-X? gan làm gi?m kh? n?ng th?i ??c c?a c? th?,tích t? các ch?t ??c gây ?c ch? t?y x??ng làm gi?m s?n 3 dòng t? bào máu,??ng th?i làm gi?m th?i gian s?ng c?a ti?u c?u

-T?ng s? d?ng ti?u c?u do t?n th??ng thành m?ch,h?u qu? c?a nhi?m ??c

[/su_spoiler]

43. B?n ch?t d?ch th?m d?ch ti?t ? Tiêu chu?n vàng ?? phân bi?t ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

+B?n ch?t d?ch th?m :t?o thành do s? chênh l?ch áp l?c th?y t?nh gi?a d?ch trong lòng m?ch và ngoài gian bào

-T?ng áp l?c th?y t?nh : T?ng áp l?c t?nh m?ch c?nh, suy tim ph?i,….

-Gi?m áp l?c keo: H?i ch?ng th?n h?, b?ng n?ng, ?ói kéo dài,…

-C? 2: trong x? gan +B?n ch?t d?ch ti?t :t?o thành trong quá trình viêm,ho?i t?,ung th?(b?n ch?t d?ch r? viêm)

-Tiêu chu?n phân bi?t : +Rivalta

[/su_spoiler]

44. Phân bi?t ?a ra máu máu do l? amip và l? tr?c khu?n ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-L? amip :Phân l?n máu,nh?y b?c ngoài phân

-L? tr?c khu?n :Phân l?ng,nh?y máu theo phân nh? n??c r?a th?t.

[/su_spoiler]

45. Cách làm nghi?m pháp Kohler ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Ban ??u,??nh l??ng y?u t? II (prothrombin) c?a b?nh nhân, sau ?ó tiêm 30mg vit K cho b?nh nhân, ??i 24h ??nh l??ng l?i y?u t? này.

[/su_spoiler]

46. Phosphataza ki?m t?ng trong tr??ng h?p nào ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-Phosphataza ki?m hay alkalin phosphatase

-ALP có nhi?u nh?t trong gan ho?c x??ng.

-Nên ALP t?ng khi h?y ho?i t? bào gan ho?c s? gia t?ng ho?t ??ng c?a t? bào x??ng ho?c b?nh lý t?y x??ng

[/su_spoiler]

47. Phân bi?t vàng da do tan máu và do x? gan ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-Vàng da tan máu :

+ h?i ch?ng thi?u máu

+ h?i ch?ng lách to

+ Bili t? do t?ng

-Vàng da x? gan :

+H?i ch?ng suy ch?c n?ng gan

+H?i ch?ng t?n th??ng t? bào gan

+H?i ch?ng thay ??i hình thái gan

+T?ng bili tr?c ti?p, gián ti?p.

[/su_spoiler]

48. Charcot ?i?n hình ? Charcot không ?i?n hình ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-Charcot ?i?n hình : t?c m?t hoàn toàn(phân b?c màu)

-Charcot không ?i?n hình : T?c m?t không hoàn toàn ho?c không có bi?u hi?n t?c m?t.

[/su_spoiler]

49. T?i sao x? gan l?i d?n t?i to tuy?n mang tai ?teo tinh hoàn ? ngón tay dùi tr?ng ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-X? gan :

+R?i lo?n th?n kinh th?c v?t :

-tích l?y các h?t ti?n enzym amylase n?i bào do th?n kinh kích thích t?ng s?n xu?t và gi?m s? d?ng.

-thâm nhi?m m? do gi?m chuy?n hóa Pro nên c? th? huy ??ng m? ?? chuy?n hóa s?n sinh n?ng l??ng.?i?u này d?n t?i l?ng ??ng m? ? các t? bào,d?n d?n làm suy gi?m ch?c n?ng t? bào.

+Teo tinh hoàn,vú to,sao m?ch,bàn tay son :

-Gi?m phân h?y hormon n?i ti?t t? quan tr?ng là oestrogen,??ng th?i gi?m s?n sinh testosterol (do thi?u nguyên li?u) làm teo tinh hoàn,vú to,r?ng lông…

-Sao m?ch,bàn tay son do t?ngEstrogen. Ch?t này ?ã ???c bi?t là có tác d?ng t?ng sinh l?p ??c c?a n?i m?c t? cung, và ng??i ta cho r?ng nó c?ng có tác d?ng t??ng t? trên lòng bàn tay ch? y?u ph?n ô mô út và ô mô cái.

-Sinh b?nh h?c c?a d?u sao m?ch v?n ch?a rõ ràng, s? xu?t hi?n c?a chúng ???c cho là có liên quan ??n s? giãn n? c?a các m?ch máu t?n t?i t? tr??c ch? không ph?i là m?ch máu tân sinh. N?ng ?? Estrogen trong huy?t t??ng t?ng là nguyên nhân ???c ngh? ??n nhi?u nh?t gây hi?n t??ng giãn m?ch, ? máu ? các m?ch máu làm chúng l? rõ d??i da.

[/su_spoiler]

50. Suy gan thì men gan th? nào ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-Men gan t?ng trong suy gan c?p tính do h?y ho?i t? bào gan ? ?t

-Men gan bình th??ng ho?c t?ng nh? do h?y ho?i t? bào gan d?n d?n.

[/su_spoiler]

51. K? tên các ?i?m ?au trong viêm ru?t th?a ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

?i?m Mac-Burney, Clado, sau trên mào ch?u, Lanz.

[/su_spoiler]

52. T?c m?t có r?i lo?n ?ông máu không ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

T?c m?t có r?i lo?n ?ông máu do gi?m h?p thu vitamin K

[/su_spoiler]

53. Ý ngh?a GOT,GPT trong b?nh lý gan m?t ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

GOT,GPT t?ng trong b?nh lý gan m?t,th??ng là b?nh lý gây h?y ho?i t? bào gan,nh?t là GPT do có nhi?u trong bào t??ng t? bào gan.

[/su_spoiler]

54. X? gan có XHTH trên không ? C? ch? ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Có. Vì x? gan làm t?ng áp l?c t?nh m?ch c?a m? vòng n?i c?a ch? làm giãn t?nh m?ch th?c qu?n, là nguyên nhân hàng ??u d?n t?i XHTH cao

(??c thêm câu 35 t?i sao x? gan gây loét d? dày)

[/su_spoiler]

55. Ch?p c?n quang ?m thân t?ng trong XHTH nh?m m?c ?ích gì ? Có ý ngh?a trong Forrest m?y ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-M?c ?ích : Xác ??nh t?n th??ng ??ng m?ch ???ng tiêu hóa

-Ý ngh?a trong Forrest 1A

[/su_spoiler]

56. 4 cách xác ??nh túi m?t trong tr??ng h?p gan bình th??ng ? Khi gan to xác ??nh túi m?t nh? th? nào ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-Gan bình th??ng

+Giao ?i?m c?a ???ng n?i r?n v?i hõm nách ph?i và b? d??i cung s??n

+Giao ?i?m ???ng trung ?òn ph?i v?i b? d??i cung s??n

+Giao ?i?m b? ngoài c? th?ng b?ng bên ph?i v?i b? d??i cung s??n

+???ng phân giác c?a góc vuông t?o b?i ???ng n?i r?n hõm ?c và ???ng ngang r?n v?i b? d??i cung s??n

-Gan to :

+xác ??nh b? d??i gan

+l?y giao ?i?m ???ng trung ?òn ph?i v?i gan

[/su_spoiler]

57. Phân bi?t c?n ?au qu?n gan do s?i m?t và do giun chui ?ng m?t ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-T? th? gi?m ?au :

+S?i m?t ?au l?n l?n d? d?i

+Giun chui ?ng m?t khi ch?ng mông th?y ?? ?au

[/su_spoiler]

58. Ch? v?i 1 tri?u ch?ng lâm sàng,phân bi?t vàng da viêm gan virus và s?i m?t ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-Vàng da viêm gan : S?t và vàng da xu?t hi?n song song

-Vàng da do s?i : H?t s?t b?nh nhân có vàng da

[/su_spoiler]

59. Tri?u ch?ng c? n?ng ??u tiên ch?ng t? b?nh nhân ?ã c?m máu trong XHTH ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Phân vàng,thành khuôn cu?i bãi và ?ói

[/su_spoiler]

60. Xu?t huy?t tiêu hóa khi nào có s?c ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Khi m?t 20% máu thì 80% b?nh nhân có s?c,m?t 30% thì 100% b?nh nhân có s?c

[/su_spoiler]

61. T?i sao gõ ??c liên s??n III,IV l?i ngh? ??n gan to ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Vì bình th??ng gi?i h?n gi?i ph?u trên c?a gan là liên s??n IV ???ng trung ?òn trái nên khi gõ ??c ? LS III,IV thì nên ngh? t?i gan to

[/su_spoiler]

62. Gi?i thích các tính ch?t phân ?en do ch?y máu tiêu hóa?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Tính ch?t phân ?en :

?en : Hemoglobin + HCl d? dày d??i s? xúc tác c?a vi khu?n ru?t t?o thành Hematin(màu ?en)

Mùi kh?m : Hemoglobin + HCl +NH3 -> H2S(mùi kh?m) + CH4 + C2H6

[/su_spoiler]

63. Ch?p gan xa nh? th? nào ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-Ch?p gan xa là ph??ng pháp ch?p X quang ?? thu ???c hình ?nh hình c?a gan v?i kích th??c g?n t??ng ???ng v?i kích th??c th?t.

-S? d?ng m?t bóng ch?p cách xa b?nh nhân 1,2m.B?nh nhân n?m trên phim ch?p.Sau ?ó ch?p thu ???c hình ?nh gan trên phim.?o kích th??c gan trên phim g?n ?úng v?i kích th??c th?t c?a gan.

[/su_spoiler]

64. T?i sao abscess gan th??ng xu?t hi?n ? gan ph?i ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-Gan ph?i l?n h?n gan trái,nh?n ph?n l?n máu t?nh m?ch ?? v?,mà máu t?nh m?ch th??ng mang theo y?u t? gây b?nh nên kh? n?ng cao

-Th??ng g?p do amibe,kén ?i theo ???ng t?nh m?ch m?c treo tràng trên v? gan, nên khi h?p nh?t v?i t?nh m?ch m?c treo tràng d??i và t?nh m?ch lách thành t?nh m?ch c?a,áp l?c t?nh m?ch ? ?ây th?p nên ít có s? hòa tr?n máu,80% máu t?nh m?ch v? gan ph?i,t?ng kh? n?ng ??a y?u t? gây b?nh t?i ?ây,các ? abscess kh? n?ng cao c?ng hình thành t? ?ó.

[/su_spoiler]

65. Nguyên nhân ?a ch?y ? tr? em ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

L? tr?c khu?n, l? amibe, nhi?m Virus, nhi?m khu?n, nhi?m ký sinh trùng, do dùng thu?c (th??ng g?p là tiêu ch?y do tr? u?ng kháng sinh), do d? ?ng th?c ?n, do không dung n?p ???c th?c ?n, do ng? ??c,…

[/su_spoiler]

66. Ti?ng la tinh c?a th??ng hàn, l? ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-Th??ng hàn : Salmonella spp

-L? : Shigella spp

[/su_spoiler]

67. T?n th??ng gan ? b?nh nhân nghi?n r??u ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

T?n th??ng theo trình t? :

+ Gan nhi?m m?

+ Viêm gan do r??u

+ X? gan do r??u

[/su_spoiler]

68. Tiêu chu?n ch?n ?oán h?i ch?ng TALTMC ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Khi t?ng ALTMC >10mmHg thì có 5 d?u hi?u ?? ??nh h??ng ch?n ?oán :

-Lách to ? máu

-C? tr??ng t? do

-Tu?n hoàn bàng h?

-N?i soi DD-Th?c qu?n :Giãn t?nh m?ch th?c qu?n

-Siêu âm :+T?nh m?ch c?a giãn>13mm

+ T?nh m?ch lách>8mm

+Lách kích th??c t?ng>12cm

(1 trong 3 d?u hi?u)

Có 3/5 d?u hi?u trên thì ch?n ?oán BN có h?i ch?ng T?ng ALTMC

-N?u không ?? thì làm thêm :

+N?i soi ? b?ng

+ Siêu âm Doppler màu có th? nh?n rõ ???c h??ng ?i lu?ng máu ch?y,?o ???c chênh áp và cung l??ng t?nh m?ch c?a

+Ch?p c?n quang baryte th?c qu?n

+ ?o ALTMC(bi?n pháp cu?i cùng)

Ho?c Trên lâm sàng có 1 trong 2 tri?u ch?ng giãn v? t?nh m?ch th?c qu?n và h?i ch?ng não gan

[/su_spoiler]

Xin c?m ?n nhóm th?c hi?n: Anh D?ng, V? Thúy, ??c Anh, T.D??ng, V.Hùng.

Leave a Reply