Gi?i Ph?u ?ng D?ng ???ng Ti?t Ni?u N?i Soi Ni?u Qu?n – Th?n Ng??c Dòng 2019

Hôm nay, YhocData s?u t?m ???c m?t tài li?u hay v? gi?i ph?u ?ng d?ng.

Tài li?u ???c biên so?n b?i tác gi? Hoàng ??c Minh, ??i h?c Y D??c Hu? n?m 2019.

Gi?i ph?u ?ng d?ng ???ng ti?t ni?u trong n?i soi ni?u qu?n th?n ng??c dòng. Là tài li?u chuyên sâu v? n?i soi ti?t ni?u. Hình ?nh rõ nét, mô t? chân th?c.

[adinserter block=”6″]

Bao g?m h?n 40 trang. Trình bày nh?ng ?ng d?ng thi?t th?c trong n?i soi ni?u qu?n ng??c dòng.

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o tài li?u Gi?i Ph?u ?ng D?ng ???ng Ti?t Ni?u N?i Soi Ni?u Qu?n – Th?n Ng??c Dòng 2019 sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f35663564677773306b346d6c7834322f25354259686f63446174612e636f6d25354425323067705f2543342539312543362542302545312542422539446e675f7469254531254241254246745f6e69254531254242253837755f74722543332541416e5f74726f6e675f6e254531254242253939695f736f695f6e715f2d5f74682545312542412541446e5f6e67254336254230254531254242254133635f642543332542326e672e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply