Ti?p C?n T?n Th??ng Th?n C?p T?i C?p C?u – BS Ph?m Hoàng Thiên

Ti?p C?n T?n Th??ng Th?n C?p T?i C?p C?u – BS Ph?m Hoàng Thiên. M?t bài d?ch thu?t, so?n th?o hay v? cách ti?p c?n ??n gi?n, x? trí t?i khoa c?p c?u. Tài li?u g?m 2 ph?n ???c YhocData s?u t?m và chia s? l?i.

Ti?p C?n T?n Th??ng Th?n C?p T?i C?p C?u ?? c?p rõ t?ng b??c c? th? cách x? trí ban ??u phù h?p nh?t v?i các tr??ng h?p AKI t?i c?p c?u. Phân lo?i nhanh các lo?i suy th?n c?p tr??c th?n, t?i th?n hay sau th?n. T? ?ó giúp các nhân viên y t? có h??ng ?i?u tr?, x? d?ng thu?c sao cho hi?u qu?. Ngoài ra, các b?n có th? tham kh?o thêm tài li?u mà YhocData t?ng chia s?: S? Tay ?i?u Tr? C?p C?u N?i Khoa 2019 B? Y T?

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? t?i và xem tham kh?o tài li?u Ti?p C?n T?n Th??ng Th?n C?p T?i C?p C?u mà YhocData chia s? ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

Ph?n 1:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6762347435627a37697362316c396e2f25354259686f63446174612e636f6d253544253230457025323031353025323041637574652532304b69646e6579253230496e6a7572792e7064663f646c3d30″]

Ph?n 2:

[gget id=”2″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6b7a7a336938746a733478757673682f25354259686f63446174612e636f6d253544253230414b49253230696e253230454425323070617274253230322e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply