Principles of Critical Care – 3rd edition

Principles of Critical Care – 3rd edition

Ch?m sóc ??c bi?t giúp nh?ng ng??i b? th??ng t?t và b?nh t?t ?e d?a tính m?ng. Thu?c có th? ?i?u tr? các v?n ?? nh? bi?n ch?ng do ph?u thu?t, tai n?n, nhi?m trùng và các v?n ?? v? hô h?p nghiêm tr?ng, ??ng th?i có s? quan tâm sát sao, th??ng xuyên c?a m?t nhóm các nhà cung c?p d?ch v? ch?m sóc s?c kh?e ???c ?ào t?o ??c bi?t. Ch?m sóc nghiêm tr?ng th??ng di?n ra t?i ??n v? ch?m sóc ??c bi?t (ICU) ho?c trung tâm ch?n th??ng (MedlinePlus).

?n b?n th? ba này ?ã ???c s?a ??i ??y ?? ?? trình bày nh?ng ti?n b? m?i nh?t trong vi?c cung c?p d?ch v? ch?m sóc quan tr?ng. B?t ??u v?i ph?n gi?i thi?u v? ch?m sóc ??c bi?t, h?i s?c, quy trình theo dõi và hình ?nh, các ph?n sau th?o lu?n v? ch?m sóc quan tr?ng cho các tình tr?ng khác nhau bao g?m các v?n ?? tim m?ch, s?t và nhi?m trùng c?p tính, r?i lo?n hô h?p, ch?m sóc quan tr?ng sau ph?u thu?t tim h? và trong thai k?.

Các ch??ng khác bao g?m các r?i lo?n v? ch?t l?ng và ?i?n gi?i trong quá trình ch?m sóc quan tr?ng, h? tr? dinh d??ng và ch?m sóc tr? b? b?nh n?ng, và m?t ch??ng hoàn toàn m?i v? ch?m sóc cu?i ??i ?ã ???c thêm vào ?n b?n này. Nh?ng ?i?m chính ?n b?n m?i trình bày nh?ng ti?n b? m?i nh?t trong vi?c cung c?p d?ch v? ch?m sóc quan tr?ng Các ch??ng ???c s?a ??i hoàn ch?nh bao g?m ch?m sóc quan tr?ng cho nhi?u ch?ng r?i lo?n khác nhau Bao g?m ch??ng hoàn toàn m?i v? ch?m sóc cu?i ??i ?n b?n tr??c xu?t b?n n?m 2005.

Hãy nh?p m?t kh?u ?? th?y Link Download c?a YhocData bên d??i nhé !!

[datpass pass=”yhocdata123″]

[/datpass]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply