Câu H?i V?n ?áp Lâm Sàng N?i Tiêu Hoá [Ph?n 1]

Ph?n 2: T?i ?ây

1. Trong các c? ch? c? tr??ng do x? gan, c? ch? nào quan tr?ng nh?t ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Có 5 c? ch? gây c? tr??ng do x? gan:

– T?ng ALTMC do x? gan làm t?ng sinh t? ch?c x? và các n?t tân t?o gây chèn ép xoang gan và h? th?ng t?nh m?ch.

– Gi?m áp l?c keo huy?t t??ng do x? gan làm suy gi?m ch?c n?ng t?o protein trong ?ó quan tr?ng là gi?m albumin.

– C??ng Aldosterol th? phát do gi?m ch?c n?ng phân h?y các ch?t trong ?ó có Aldosterol

– C??ng ADH do t?ng áp l?c t?nh m?ch c?a và gi?m Albumin máu d?n t?i t?ng thoát d?ch tu?n hoàn, khi ?ó kích thích vào th? c?m th? áp l?c ? h? th?ng m?ch máu,ph?i…(ngo?i vi) và th? c?m th? áp l?c vùng nhân trên th? và nhân c?nh th?t (trung ??ng) làm t?ng gi?i phóng ADH d?n t?i t?ng tái h?p thu n??c ? ?ng l??n xa.

– T?ng tính th?m mao m?ch do t?ng NO (s?n ph?m c?a ph?n ?ng viêm m?n tính)

Trong ?ó : c? ch? t?ng ALTMC là quan tr?ng nh?t vì s? làm thoát d?ch ra khoang phúc m?c, gây nên c? tr??ng ? b?nh nhân x? gan.

[/su_spoiler]

2. Hãy phân lo?i HC t?ng áp l?c t?nh m?ch c?a : nguyên nhân, v? trí, l?u l??ng máu

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-Nguyên nhân:

+ T?ng s?c c?n dòng máu

+ T?ng cung l??ng máu

-V? trí :

+Tr??c xoang

+T?i xoang

+Sau xoang

– L?u l??ng máu :

+Tiên phát vô c?n

+T?ng áp l?c t?nh m?ch c?a c?c b?.

[/su_spoiler]

3. ??nh l??ng bilirubin máu ch?ng t? ch?c n?ng nào c?a gan ? L?u ý tr? ch?c n?ng cung c?p và t?o m?t ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Ch?c n?ng gi?i ??c

[/su_spoiler]

4. Trong suy ch?c n?ng gan ? bilirubin liên h?p t?ng ?u th? t?i sao ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Vì trong suy ch?c n?ng gan,quá trình v?n chuy?n tích c?c bilirubin t? t? bào gan vào vi qu?n m?t b? ?nh h??ng,l??ng bilirubin liên h?p này s? chuy?n vào máu làm t?ng bilirubin liên h?p trong máu ??u tiên.

[/su_spoiler]

5. Nguyên nhân gây xu?t huy?t tiêu hóa hay g?p nh?t trên lâm sàng?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Loét d? dày tá tràng (50%)

[/su_spoiler]

6. B?nh nhân soi th?y giãn TMTQ giãn ?? 3 không có x? gan.Em ngh? ??n nguyên nhân gì ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Nguyên nhân là huy?t kh?i t?nh m?ch lách

[/su_spoiler]

7. C? ch? giãn TMTQ trong huy?t kh?i TM lách ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Lách n?i d? tr? máu và là ???ng l?u thông máu v? h? t?nh m?ch c?a,khi có huy?t kh?i TM lách d?n t?i t?ng ALTMC,m? vòng n?i nh?y c?m nh?t là vòng n?i t?nh m?ch th?c qu?n.

[/su_spoiler]

8. Bilirubin t?ng bao nhiêu thì xu?t hi?n trong n??c ti?u ? Th?y blilirubin ni?u em có kh?ng ??nh b?nh nhân b? b?nh lý gan m?t không ? T?i sao

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-T?ng bili gián ti?p mà ch?c n?ng gan m?t bình th??ng thì không xu?t hi?n trong n??c ti?u

-T?ng bili tr?c ti?p v?i b?t kì l??ng nào thì ??u có xu?t hi?n bili ni?u(?)

+Không vì có th? b?nh nhân có t?n th??ng c?u th?n d?n t?i thoát Bili trong máu ra ngoài.

[/su_spoiler]

9. Gi?i thích t?i sao trong m?t s? b?nh, c?n ?au nh? viêm t?y c?p, ?au qu?n th?n l?i nôn + bí trung ??i ti?n.

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Do các c? quan ? vùng b?ng ???c chi ph?i b?i cùngh? th?n kinh ru?t. khi b?nh nhân b? viêm t?y c?p ho?c c?n ?au qu?n th?n,?nh h??ng ??n ho?t ??ng th?n kinh ru?t,r?i lo?n nhu ??ng ru?t,gây li?t ru?t d?n ??n t?c ru?t c? n?ng làm bí trung ??i ti?n, nôn.

[/su_spoiler]

10. Vàng da s? sinh thu?c lo?i vàng da nào ? Gi?i thích ?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Vàng da t?i gan do h? men glucoronyl tranferase ch?a hoàn thi?n d?n t?i gi?m ho?t tính ligandin. (quan ?i?m m?i)

[/su_spoiler]

11. T?i sao t?ng ure huy?t. Hc scholein-henoch, r?i lo?n axit-base l?i gây xu?t huy?t tiêu hóa cao.

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-C? ch? t?ng ure huy?t ??c trong b? môn AM12 ???c ?? c?p trong cu?n này

-Hc Scholein-Henoch là tình tr?ng viêm m?ch máu toàn c? th?,mà khu v?c d? dày là khu v?c ???c phân b? máu phong phú nên d? gây XHTH cao

[/su_spoiler]

12. Phân bi?t ch?t nôn c?a d? dày và ch?t nôn tá tràng

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-Ch?t nôn tá tràng l?n d?ch m?t nên b?nh nhân s? th?y ??ng mi?ng

-Ch?t nôn d? dày không có tính ch?t này

[/su_spoiler]

13. Ph??ng pháp c?n lâm sàng ?? xác ??nh giai ?o?n ch?y máu c?a loét d? dày tá tràng.

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

N?i soi và s? d?ng b?ng phân lo?i Forrest ?? xác ??nh giai ?o?n.

[/su_spoiler]

14. T?i sao b?nh loét d? dày tá tràng nh?p tim ch?m

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Loét d? dày tá tràng là b?nh lý th??ng g?p do s? t?ng c??ng ho?t ??ng dây X(loét do y?u t? tâm lý) mà tác ??ng c?a dây này trên tim là làm gi?m nh?p tim.

[/su_spoiler]

15.T?i sao giai ?o?n ??u c?a loét d? dày thì t?ng toan, giai ?o?n sau thì gi?m toan?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-H?u h?t các loét d? dày ??u là h?u qu? c?a t?ng ti?t acid,6 nguyên nhân chính ?ó là:

+Stress làm t?ng ti?t adrenalin và cortisol(?áp ?ng thích nghi chung- fight or flight) mà cortisol làm t?ng ti?t acid d? dày

+ Hp t?ng NH3 t?o vi môi tr??ng ki?m làm m?t cân b?ng barrier,d?n t?i acid t?n công vào niêm m?c d? dày

+Thói quen sinh ho?t ch?a khoa h?c(v? ?êm)

+NSAIDs,s? d?ng ch?t kích thích làm t?ng ti?t cortisol,trào ng??c d?ch m?t. t?ng ti?t-t?ng toan gây ? ??ng kh?i th?c ?n trong d? dày do th?c ?n mang tính toan quá m?c khi xu?ng tá tràng làm kích ho?t ph?n x? ?óng môn v?.Th?c ?n ? d? dày quá lâu s? t?ng c??ng quá trình lên men nên b?nh nhân th??ng có ? chua và l??ng th?c ?n nhuy?n nát xu?ng tá tràng gi?m h?n. gây gi?m nhu ??ng ru?t và táo bón. ??ng th?i h?p thu gi?m nên gi?m dinh d??ng toàn thân.Sau 1 th?i gian dài,t? bào ch? ti?t men HCl b? t?n th??ng do acid nên làm gi?m môi tr??ng toan d? dày.

[/su_spoiler]

Chúc các b?n h?c t?p t?t ! Các câu ti?p theo

16. Khám b?nh nhân có l?c óc ách lúc ?ói ngh? ??n nguyên nhân nào?D??ng tính gi? g?p trong tr??ng h?p nào?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-Nguyên nhân: B?nh nhân có h?p môn v? ho?c r?i lo?n h? th?n kinh ru?t

-D??ng tính gi?: Khi b?nh nhân v?a m?i ?n no

[/su_spoiler]

17. Khám ?au tá t?y ngh? ??n gì?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Ngh? ??n:

– Viêm loét tá tràng

– Viêm t?y c?p

– U ??u t?y

[/su_spoiler]

18.?i?m Mayo Robson ?au trong tr??ng h?p nào?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

?au trong viêm t?y c?p,viêm b? th?n-th?n c?p

[/su_spoiler]

19. Túi m?t to bi?u hi?n th? nào?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Bi?u hi?n: Túi m?t to t??ng ?ng v?i v? trí xu?t chi?u c?a túi m?t trên thành b?ng (n?u gan không to) kh?i l?i lên g? nh? qu? tr?ng,di ??ng theo nh?p th?,?n ?au.

[/su_spoiler]

20. T?i sao ?n k? liên s??n VIII,IX khi làm d?u hi?u Ludlow?Ludlow d??ng tính g?p trong tr??ng h?p nào?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-Vì v? trí khe liên s??n VIII,IX là v? trí gan g?n thành b?ng nh?t

-Ludlow d??ng tính g?p trong tr??ng h?p: Abscess gan ? l?n do amibe E.Histolytica

[/su_spoiler]

21. Xu?t huy?t tiêu hóa là thi?u máu ki?u gì?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Thi?u máu ??ng s?c h?ng c?u bình th??ng

[/su_spoiler]

22. C? ch? glucose ni?u?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-Có 2 c? ch? gây glucose ni?u:

+Glu máu cao quá ng??ng tái h?p thu c?a th?n (>1.8g/l)

+Glu máu bình th??ng nh?ng t?n th??ng th?n gây thoát glu

[/su_spoiler]

23. Tai bi?n loét d? dày tá tràng?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-Xu?t huy?t tiêu hóa cao(bi?n ch?ng hay g?p nh?t)

-Th?ng ? loét

-H?p môn v? do s?o co kéo

-Viêm quanh tá tràng

-Loét d? dày,??c bi?t là loét b? cong nh? có kh? n?ng ung th? hóa cao.

[/su_spoiler]

24. Phân bi?t loét d? dày v?i loét hành tá tràng?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

??c ?i?m Loét d? dày Loét tá tràng
V? trí ?au Th??ng v? l?ch v? bên trái ???ng tr?ng gi?a lan lên ng?c và sau m?i ?c Th??ng v? l?ch v? bên ph?i ???ng tr?ng gi?a lan ra sau l?ng ho?c ?i?m môn v? tá tràng
Nh?p ?i?u ?au ?au khi no ?au khi ?ói
Liên quan ??n th?c ?n T?ng rõ r?t sau ?n chua cay Không liên quan ??n th?c ?n
Chu kì ?au ?au thành t?ng ??t m?i ??t kéo dài vài tu?n ??n vài thàng,c? n?m có th? b? 2 ??n 3 ??t,th??ng xu?t hi?n vào mùa rét ho?c thay ??i th?i ti?t
Xét nghi?m máu Hay g?p thi?u máu nh??c s?c(do gi?m h?p thu s?t,gi?m ti?t gastromucoprotein) Khi ch?a có bi?n ch?ng thì h?ng c?u và huy?t s?c t? t?ng(do loét tá tràng th??ng là t?ng toan,t?c là t?ng HCL,mà HCL làm t?ng chuy?n Fe3+ thành Fe2+,c? th? h?p thu ???c nên làm t?ng sinh h?ng c?u,HST)
Xét nghi?m d?ch v? Có th? t?ng toan,bình th??ng ho?c gi?m toan Luôn t?ng toan

[/su_spoiler]

25. T?i sao loét d? dày ?au lúc no? Loét hành tá tràng ?au lúc ?ói?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

-Lúc ?ói,d? dày t?ng ti?t acid,mà bình th??ng khi ch?a có th?c ?n,l? môn v? m? nên l??ng acid t?ng tràn xu?ng tá tràng gây ?au (môi tr??ng tá tràng là base)

-Khi ?n,t?ng ti?t HCl và pepsin ?? tiêu hóa th?c ?n,t?n công ? loét gây ?au

-V? ban ?êm,c? th? t?ng ti?t HCL nên khi n?m ng? thì HCl d? tràn xu?ng m?t sau tá tràng (Nguyên lý Xi-phông : N??c ch?y ch? tr?ng)

[/su_spoiler]

26. Phân bi?t c? tr??ng v?i tr??ng h?p nào?Cách phân bi?t?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Phân bi?t v?i:

– B?ng to vì béo s?: Da b?ng dày, r?n lõm, gõ không có hi?n t??ng ??c ? th?p, trong ? trên,không có d?u hi?u song v?

– B?ng ch??ng h?i: Gõ trong toàn b? không có d?u hi?u sóng v?,không có d?u hi?u gõ ??c vùng th?p.

– U nang bu?ng tr?ng(nang n??c nói chung): S? th?y kh?i u, b?ng không bè ra hai bên mà th??ng nhô cao lên trên,ranh gi?i gi?a vùng ??c và trong là ???ng cong parabol cong lõm xu?ng d??i

+??i v?i tr??ng h?p khó ch?n ?oán, ta có th? ch?c kim b?m m?t ít h?i vào ? b?ng r?i ch?p x quang.

N?u c? ch??ng toàn th?, h?i s? t? l?i d??i c? hoành.

N?u là u nang bu?ng tr?ng thì h?i s? t? l?i ? ranh gi?i trên u nang mà không có ? d??i c? hoành.

– B?ng có thai: có d?u hi?u thai nghén, n?u thai to nghe th?y ti?ng tim thai,th?m ?m ??o có th? th?y c? t? cung m?m,thân t? cung to………………………………

– C?u bàng quang: b?nh nhân bí ?ái, thông n??c ti?u, kh?i u m?t.

[/su_spoiler]

27. T?i sao viêm ???ng m?t có rét run?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Rét run do nhi?m n?i ??c t? vi khu?n Gram âm ch?t gi?i phóng ra,thông th??ng nhi?m trùng d??i c? hoành là nhi?m trùng Gram âm.

[/su_spoiler]

28. C? ch? vàng da? Phân bi?t vàng da v?i nh?ng tr??ng h?p nào?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

C? ch? vàng da:Khi t?ng bilirubin máu,do có ái l?c cao v?i t? ch?c m? d??i da –> Gây nên vàng da.

-Phân bi?t vàng da v?i:

+?n nhi?u th?c ?n có Beta-Caroten

– U?ng quinacrin

-Thi?u máu n?ng

-Suy dinh d??ng…

[/su_spoiler]

29.C? ch? ?au trong rung gan?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Th??ng g?p trong abscess gan,thông th??ng abscess gan gây hi?u ?ng choán ch?,làm chèn ép gây c?ng bao Glisson, khi làm rung gan t?c là làm t?ng áp l?c bao glisson ??t ng?t, gây ?au.

[/su_spoiler]

30.Trong các tri?u ch?ng lâm sàng,tri?u ch?ng nào là tri?u ch?ng quan tr?ng nh?t ?? ch?n ?oán xác ??nh b?nh loét d? dày tá tràng?

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

?au vùng th??ng v? có tính chu kì và nh?p ?i?u

[/su_spoiler]

Xin c?m ?n nhóm th?c hi?n : Anh D?ng, V? Thúy, ??c Anh, T.D??ng, V.Hùng.

Leave a Reply