[Sách D?ch] Case Files: Ca Lâm Sàng N?i Khoa

60 ca lâm sàng n?i khoa

Case Files: Ca Lâm Sàng N?i Khoa. D?ch t? quy?n Case Files Internal Medicine n?i ti?ng. Cu?n sách mà các b?n sinh viên, các b?n hành ngh? y khoa ?ang tìm ??c. 60 ca lâm sàng n?i khoa theo phong cách USMLE. M?t kì thi n?i trú uy tín b?c nh?t c?a n??c M? v?i n?n y khoa hi?n ??i.

????  Tài li?u ??c thêm: s? tay n?i khoa pocket medicine

Giúp ng??i ??c có cái nhìn th?c t? thông qua 60 ca lâm sàng n?i khoa. Khái quát tóm t?t ki?n th?c n?i khoa t? ?ó nêu ra cách ti?p c?n t?ng tr??ng h?p lâm sàng c? th?. Giúp các nhân viên y t? ??nh h??ng c?n làm c?n lâm sàng gì, xét nghi?m nào r?i ??a ??n ch?n ?oán, h??ng x? trí phù h?p.

[adinserter block=”6″]

??y ?? các b??c ti?p c?n, các c?n lâm sàng c?n ph?i làm và h??ng x? trí, ?i?u tr? nh? th? nào h?p lý. Case Files: Ca Lâm Sàng N?i Khoa ???c d?ch ngôn ng? vi?t nên r?t thu?n l?i cho các h?c viên ??c tài li?u.

M?t quy?n sách tham kh?o hay mà các b?n nên ??c. Cùng YhocData chia s? ki?n th?c v?i m?i ng??i nhé. Các b?n có th? th?y link t?i sách sau ?ây.

Ngoài ra YhocData còn gi?i thi?u các b?n: b? sách d?ch ca lâm sàng r?t hay nên tham kh?o.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f656475666f6a35636165326d386a372f25354259686f63446174612e636f6d25354425323043612532304c2543332541326d253230532543332541306e672532304e254531254242253939692532304b686f612e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply