PreTest Neuroscience 6th Edition

Screen Shot 2019 12 02 at 17.07.38

PreTest Neuroscience 6th Edition.

Trắc nghiệm thần kinh học tự đánh giá và tự đánh giá. Phiên bản thứ sáu (Khoa học cơ bản PreTest). Mặc dù văn bản thực hiện một công việc tuyệt vời nhấn mạnh đến khía cạnh khác nhau của khoa học thần kinh CNS.

Nhưng đó là tuần trên PNS được thử nghiệm rộng rãi trong bài kiểm tra. Ngoài ra, không có tâm lý học hoặc bệnh lý thần kinh, hai chủ đề cũng được thử nghiệm trên kệ NBME.

Do đó, bạn sẽ cần tài liệu học tập bổ sung cho các chủ đề đó. Nếu không, một văn bản tuyệt vời. Nó có thể chứng minh hữu ích hơn cho bước 1.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !