S? Tay Ghi Nh?n C?n Lâm Sàng

M?t t?p tài li?u hay ???c biên so?n b?i Tr??ng H?u Tài. S? tay ghi nh?n c?n lâm sàng.  Sau ?ây là m?t ?o?n chia s? t? tác gi? trích t? tài li?u:

C??n la?m sa?ng la? m??t vâ?n ?ê? thiê?t yê?u ma? ch??c h??n ?ô?i v??i mô?i ba?c sy? vi??c bi??n lu??n va? s?? du?ng kê?t h??p la?m sa?ng la? ?iê?u râ?t câ?n thiê?t.

V??i mong muô?n chia se? kiê?n th??c va? hô? tr?? b??nh nha?n tô?t ho?n. To?i xin phe?p to?m t??t va?i y? nho? vê? c??n la?m sa?ng t?? nguô?n tham kha?o medlineplus. Hy vo?ng ?iê?u na?y h??u i?ch ?ô?i v??i ba?n ?o?c y khoa.

[adinserter block=”6″]

Trong qua? tri?nh viê?t vê? da?ng kiê?n th??c na?y co? râ?t nhiê?u ?iê?u m??i va? hi??n ?a?i ma? to?i vâ?n chu?a tiê?p thu ?u???c hê?t, vi? v??y se? co? lô?i trong ba?i viê?t. Ki?nh mong ?u???c s?? ca?m tho?ng cu?a ba?n ?o?c va? nh??ng y? kiê?n ?o?ng go?p cu?a ca?c ba?n la? mo?n qua? vo? gia? giu?p to?i co? thê? hoa?n thi??n quyê?n sa?ch na?y cu?ng nhu? nh??ng sa?ch kha?c trong tu?o?ng lai“. 

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o n?i dung sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f656330636f31747777326c7237696a2f25354259686f63446174612e636f6d253544253230732545312542422539352532307461792532306768692532306e682545312542412541446e253230632545312542412541446e2532306c2543332541326d253230732543332541306e67253230253238312532392e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply