S? Tay Ti?ng Anh Y Khoa

Hôm nay, YhocData s?u t?m ???c tài li?u v? thu?t ng? y khoa ti?ng anh r?t hay. YhocData xin chia s? l?i cho m?i ng??i t?p sách này. ???c biên so?n b?i bác s? Hu?nh T?n ??t. Bao g?m các ch??ng giúp các b?n h? th?ng ???c ti?ng anh c? b?n.

Ch??ng I: Thu?t ng? y h?c và d?ch thu?t

Ch??ng II: Các thu?t ng? y h?c c?n b?n

Ch??ng III: Thu?t ng? y h?c ti?ng Anh : H? tim m?ch

Ch??ng IV: Thu?t ng? y h?c ti?ng Anh: H? ti?t ni?u-sinh d?c

[adinserter block=”6″]

Ch??ng V: B?nh án và làm b?nh án b?ng ti?ng Anh

Ch??ng VI: 7 ngày ?? có v?n t? v?ng TACB: H? tim m?ch

Ch??ng VII: 7 ngày ?? có v?n t? v?ng TACB: H? hô h?p

Ch??ng VIII: 7 ngày ?? có v?n t? v?ng TACB: H? tiêu hóa

M?i ng??i có th? t?i ngay và tham kh?o tài li?u S? Tay Ti?ng Anh Y Khoa sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f37306275796f67357a7a6c697a38762f25354259686f63446174612e636f6d253544253230536f2532307461792532307469656e67253230616e682e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply