Bài Gi?ng Chuyên ??: Sinh Lý Nhi

YhocData gi?i thi?u m?i ng??i t?p tài li?u hay v? nhi khoa. Bài Gi?ng Chuyên ??: Sinh Lý Nhi.

?? c?p các ki?n th?c sinh lý, nh?ng thay ??i trong quá trình phát tri?n c?a tr?. Giúp ng??i ??c n?m b?t ???c n?n t?ng c? b?n v? nhi khoa. Hi?u rõ sinh lý giúp ng??i ??c có cái nhìn, hi?u rõ h?n v? lâm sàng b?nh h?c nhi.

[adinserter block=”6″]

Tài li?u bao g?m các th?i k? phát tri?n c?a tr?. ???c ?iê?m h?? da, co?, xu?o?ng tre? em, h?? tie?u ho?a, n??i tiê?t, h?? tuâ?n hoa?n vàh?? tiê?t ni??u tre? em. ???c ?iê?m gia?i phâ?u va? sinh ly? b?? ma?y ho? hâ?p ?? tre? em. Pha?t triê?n tinh thâ?n – v??n ???ng ?? tre? em.

Hy v?ng tài li?u này mang ??n nhi?u b? ích v?i m?i ng??i. Các b?n có th? t?i tham kh?o tài li?u ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f63687a3665306f70756c6d6c7173742f25354259686f63446174612e636f6d25354425323066696c655f676f635f3738333831302e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply