Tài Li?u H?i Ngh? Nhi Khoa 2019

Tài Li?u H?i Ngh? Nhi Khoa 2019.

Kho tài li?u báo cáo c?a h?i ngh? Nhi Khoa ???c t? ch?c m?i ?ây t?i b?nh vi?n Nhi ??ng. V?i các thay ??i, c?p nh?t ki?n th?c m?i nh?t. Nh?ng quan ?i?m m?i trong vi?c ?i?u tr? b?nh lý nhi khoa.

Chúc các b?n h?c t?p t?t !

YhocData xin ???c t?ng h?p l?i t?t c? bài gi?ng ?? chia s? v?i các b?n.

M?i ng??i có th? xem các tài li?u này ngay d??i ?ây. Trong 1 file duy nh?t.

Share bài vi?t ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f64726976652f666f6c646572732f3175764a6b594b5247416c433337393370443972527663673578554b78547a3037″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply