B?NH ÁN SUY T?Y X??NG M?N TÍNH

B?NH ÁN SUY T?Y X??NG M?N TÍNH

I.Hành chính

 1. H? tên : Bùi Xuân H
 2. Tu?i: 42
 3. Gi?i: nam
 4. ??a ch?: Ngh?a ?àn, Ngh? An
 5. Ngày vào vi?n: 6/12/2017
 6. Ngày làm b?nh án: 23/12/2016

II.H?i b?nh

1.Lí do vào vi?n:  hoa m?t chóng m?t

2.B?nh s?

24 n?m tr??c bn xu?t hi?n các n?t XH t? nhiên ? m?t trong cánh tay, ng?c kèm theo hoa m?t chóng m?t, m?t m?i, ch?y máu chân r?ng . Vào v103 làm t?y ?? ch?n ?oán : Suy t?y x??ng. : ?i?u tr? nhi?u ??t b?ng corticoid, andriol, truy?n kh?i c?u, kích thích t?y x??ng t?o b?ch c?u, b?ch c?u h?t, bê?nh ô?n ?i?nh t??ng ???t. Kho?ng 5 ngày tr???c va?o viê?n xu?t hi?n ch?y máu chân r?ng t? nhiên, hoa m?t chóng m?t, ?au kh??p gô?i (P). Nga?y 6/12/2017, BN vào A7 ???c truyê?n ma?u, thuô?c ki?ch thi?ch ta?o ma?u, kiê?m soa?t ????ng huyê?t, cho?c hu?t di?ch gô?i (P). Bê?nh diê?n biê?n tô?t dâ?n lên.Hiê?n t?i ngày th? 18 sau va?o viê?n, b?nh nhân h?t ch?y máu chân rang, hoa m??t cho?ng m??t? Kh??p gô?i (P) gia?m s?ng ?au.

3.Ti?n s?

 • B?n thân: viêm gan VRB,C nhi?u n?m nay
 • Gia ?ình: có ch? gái ch?t vì b?nh máu lúc 12 tu?i( không rõ b?nh)

III.Khám b?nh

1.Toàn thân:

 • T?nh, tiê?p xu?c tô?t, thê? tra?ng gâ?y,
 • Da xanh niêm ma?c nh??t, l???i co?n gai, co? va?i nô?t XH nho? d???i l???i
 • Nhiê?u nô?t XH, ma?ng XH ra?i ra?c toa?n thân: t?? chi, bu?ng, ng??c
 • Ha?ch ngoa?i vi không s?ng ?au, tuyê?n gia?p không s?? thâ?y.

2.Tu?n hoa?n:

 • Mo?m tim ?â?p KGS V dg gi??a ?o?n T
 • Nhi?p tim dê?u, 80 ck/ph, T1,T2 nghe ro?, không thâ?y tiê?ng bly
 • HA 110/70mmHg

3.Hô h?p: l?ng ng?c cân ??i, RRPN êm d?u, k ran

4.Tiêu hóa: b?ng thon m?m,k ?i?m ?au khu trú, gan k s? th?y

5.Th?n: h? th?n k s?ng g?, ch?m th?n-

6.Th?n kinh: k d?u hi?u Tk khu trú, 12 ?ôi dây bthg

7.C? xg kh?p: Kh??p gô?i (P) s?ng nê? ?o??

8.C? quan khác s? b? ch?a phát hi?n dh bly

IV.C?n lâm sàng

Nga?y 6/12:

-Công th?c máu:

 • BC 2,6 G/l; N 16,19% , L 66,85%
 • HC 2,13 T/l. HGB 85g/l; HCT 0,257l/l
 •  MCV 120,8fl ; MCH 39,8 pg,MCHC   329g/l;
 •   TC 7G/l; MPV 9,0fl

-Sinh ho?a: Glu:  mmol/L; HbA1C:  %; GOT: 27,35 U/L ; GPT:44,96U/l

-Vi sinh: HBsAg+;Anti HBe + ; Anti-HCV+

Nga?y 18/12: 

-CTM:

 • BC 2,9 G/l; N 20,42% , L 66,83%
 • HC 1,94 T/l. HGB 84g/l; HCT 0,241l/l
 • MCV 123,9fl ; MCH 43,0 pg,MCHC  347g/l; Ferritin >1500 ng/ml, VTM B12:1080pg/ml, Folate: 9,56ng/ml
 • TC 8G/l; MPV 9,9fl

-Sinh ho?a: Glu:14,78  mmol/L; HbA1C: 7,7 %;

-Siêu âm kh?p g?i: da?y ma?ng hoa?t di?ch, co? i?t di?ch. ?a? cho?c lâ?y di?ch câ?y khuâ?n âm ti?nh.

-Tu?y ?ô?(20/5/2015) : Nghe?o tê? ba?o, sô? l???ng 5,1×10^3/mm3. HC l???i gia?m, BC ha?t gia?m, t?ng ti? lê?n BC ??n nhân(58%). Không g??p mâ?u TC, không thâ?y TB la?. Kê?t luâ?n: tu?y ?ô? co? hi?nh a?nh gia?m 3 do?ng TB

V.K?t lu?n

1.Tóm t?t b?nh án

BN nam 42 tu?i, ti?n s? VGVR B,C nhi?u n?m, bê?nh diê?n biê?n 24 n?m nay v??i  biê?u hiê?n hoa m??t cho?ng m??t, XH d???i da ra?i ra?c toa?n thân ?a? ????c châ?n ?oa?n Suy tu?y x??ng va? ?iê?u tri? nhiê?u ???t ta?i khoa A7- V103, lâ?n na?y va?o viê?n v??i ly? do Hoa m??t cho?ng m??t. Qua th?m kha?m pha?t hiê?n ca?c triê?u ch??ng hô?i ch??ng sau :

-HC thi?u máu ?u s?c m?c ?? v?a: 

 • m?t m?i hoa m?t cho?ng m?t, da xanh, niêm m?c nh?t, l???i co?n gai
 • HC 1,94 T/l. HGB 84g/l; HCT 0,241l/l; MCV,MCH t?ng

-HC xu?t huy?t do gi?m ti?u c?u

 • Ca?c nô?t XH d???i l???i, nô?t XH, ma?ng XH ra?i ra?c toa?n thân
 • XN: TC 8G/l; MPV 9,9fl
 • BC 2,9 G/l; N 20,42% , L 66,83%.
 • Tu?y ?ô?: tu?y ?ô? co? hi?nh a?nh gia?m 3 do?ng TB
 • Kh??p gô?i (P) s?ng ?au, không no?ng ?o?, BBXBC -, câ?y khuâ?n –
 • Vi sinh: HBsAg+;Anti HBe + ; Anti-HCV+
 • Sinh ho?a: GOT/GPT: 27,35/44,96U/L
 •  Glu:14,78  mmol/L; HbA1C: 7,7 %;

2.Ch?n ?oán:  Suy tu?y ma?n ti?nh, m??c ?ô? n??ng, Viêm kh??p gô?i (P)/ ?T? type 2, VG BC ma?n

3.Tiên l??ng: N??ng

4.K? ho?ch xét nghi?m, h??ng ?i?u tr?:

 • Làm l?i XN  CTM, SH, y?u t? ?ông máu: ?? theo dõi tình tr?ng xu?t huy?t, theo do?i ????ng huyê?t nga?y 3 lâ?n.
 • Ngh? ng?i t?i gi??ng, ch? ?? ?n h?p lý.
 • Nâng ?? c? th?.
 • corticoid li?u 1,5- 2 mg/kg/24h. dùng trong 4 tu?n sau gi?m li?u
 • Truy?n máu, kích t?o h?ng c?u,Kích t?o b?ch c?u,Truy?n tc
 • Kiê?m soa?t ????ng huyê?t

5.??n c? th?:

 1. Solumedrol 40mg x 2 ?ng  tiêm Tm
 2. Slilin M30 x 15UI, TDD sa?ng 10UI, chiê?u 5UI tr???c ?n 30 phu?t
 3. Hemapo 300 UI x 1 ?ng tiêm d da b?ng
 4. Leucomax 300 microgam x 1 ?ng tiêm d da b?ng
 5. Gastropulgite x 1 gói u?ng sáng

Leave a Reply