B?nh Án X? Gan Do Virus Viêm Gan B

B?nh Án X? Gan Do Virus Viêm Gan B

H? và tên             : Nguy?n Hoàng A          40T             Nam

Ngh? nghi?p         : làm ru?ng

Quê quán             : Thanh Hà – H?i D??ng

Vào vi?n               : 15/03/xxxx

Ngày làm b?nh án : 21/03/xxxx

Ch?n ?oán: X? gan do virus B giai ?o?n m?t bù

I. H?i b?nh

1. Lý do vào vi?n: chán ?n, s? m?, vàng da, b?ng to

2. B?nh s?:

Tháng 8 n?m 2009, b?nh nhân th?y chán ?n, s? m?, khó ch?u sau ?n, c?m giác b?ng ?m ?ch khó tiêu, m?t m?i, kèm theo kh? n?ng t?p trung vào công vi?c gi?m, khó ng?, ??i ti?u ti?n bình th??ng, ?i khám phòng khám t?, ???c ch?n ?oán viêm gan m?n, ?i?u tr? eganin, fortec hai tu?n, các tri?u ch?ng trên gi?m và h?t, không xu?t hi?n các tri?u ch?ng khác, t? ý b? thu?c.

Tháng 07/2011, các tri?u ch?ng trên xu?t hi?n nhi?u h?n, m?t m?i nhi?u, kèm theo ?au t?c vùng gan, t?c n?ng 2 chi d??i, khám và ?i?u tr? t?i b?nh vi?n t?nh h?i d??ng v?i ch?n ?oán x? gan, các tri?u ch?ng có gi?m, v? nhà duy trì th??ng xuyên b?ng thu?c eganin, fortec.

Kho?ng 1 tháng nay, trí nh? gi?m nhi?u, m?t m?i, ??y b?ng, ?n không tiêu, ??i ti?n phân l?ng (1-2 l?n/ngày), g?y sút cân (kho?ng 3kg/tháng), da vàng, n??c ti?u kho?ng 1500ml/ngày, màu vàng ??m, t?c n?ng 2 chi, b?ng to ra nhanh, không ?i?u tr? gì, vào A1 – 103 ngày 15/03/2012 trong tình tr?ng:

 • M?ch: 120 l?n/phút, HA: 125/80mmHg.
 • T?n s? th?: 18 l?n/phút

???c ch?n ?oán x? gan. ?i?u tr?: l?i ti?u, b?o v? t? bào gan, t?ng c??ng chuy?n hóa ? gan.

Hi?n t?i ngày th? 6 sau khi vào vi?n: m?t m?i, ?n kém, da vàng, b?ng nh? l?i, n??c ti?u màu vàng s? l??ng 2000ml/24h, ??i ti?n phân l?ng, lúc 6h sáng: HA: 110/80mmHg, m?ch: 75 l?n/phút.

3. Ti?n s?:

a, B?n thân:

Phát hi?n HBsAg (+) n?m 2008

U?ng r??u ít, không th??ng xuyên

b, Gia ?ình: không ai b? b?nh lý gan m?t, ch?a ái phát hi?n HBsAg (+)

II. Khám b?nh

1. Toàn thân

Ý th?c t?nh, ti?p xúc t?t

Th? tr?ng g?y, BMI = 16,5 (45kg, 1m65).

Da niêm m?c: da s?m, vàng, có nhi?u sao m?ch vùng c? ng?c, c?ng m?c m?t vàng. Tóc d? g?y và r?ng, móng tay khô, d? g?y.

Phù 2 chi d??i, phù tr?ng, m?n, ?n lõm. Không s?t.

H?ch ngo?i vi không s?ng ?au, tuy?n giáp không s? th?y

2. Tu?n hoàn:

M?m tim ??p ? liên s??n V ???ng gi?a ?òn trái. Ti?ng T1, T2 rõ. Không có ti?ng tim b?nh lý Nh?p tim ??u 80 l?n/phút, HA: 120/70mmHg.

3. Hô h?p:

L?ng ng?c cân ??i, nh?p th? ??u, 18 l?n/phút Rì rào ph? nang 2 ph? tr??ng rõ.

Không có ran

4. Tiêu hóa:

B?ng ch??ng nh?, có tu?n hoàn bàng h? trên r?n. Gan không s? th?y.

Lách to d??i b? s??n 3cm, b? s?c, b? m?t nh?n, m?t ?? ch?c. Gõ ??c vùng th?p

5. Ti?t ni?u

2 h? th?n không c?ng g?

Ch?m th?n (-), b?nh b?nh th?n (-), rung th?n (-)

6. Th?n kinh

HCMN (-), 12 ?ôi dây th?n kinh s? não hi?n t?i không có d?u hi?u b?nh lý.

7. Các c? quan khác

??ng t? 2 bên ??u, 2ly, ph?n x? ánh sáng (+) Niêm m?c h?ng nh?t màu, 2 amydal không s?ng ?au

8. Các xét nghi?m ?ã làm:

a, Xét nghi?m máu:

– CTM:

Lúc vào vi?n

HC: 3,35T/l; HST: 95 g/l; HCT: 0,325 l/l BC: 2,78 G/l; N: 54,4%; TC: 90 G/l

G?n nh?t (19/03) – ?ã truy?n 500 ml máu

HC: 3,55T/l; HST: 105 g/l; HCT: 0,35 l/l BC: 3,78 G/l; N: 53,4%; TC: 110 G/l

– ?ông máu

T? l? Prothrombin : 55,6%

Fibinogen : 1,453 g/l

– SHM

Lúc vào vi?n

Ure 3.9 mmol/l; Glucose 5.3 mmol/l; Creatinin 74 umol/l Protein: 58g/l; Abumin 23.2 g/l

Bilirubin tp 120 micromol/l; Bilirubin tt 90 micromol/l; Bilirubin gt 30 micromol/l

AST (GOT) 340 U/l; ALT (GPT) 78 U/l

CRP 0.3 mg/dl G?n nh?t (19/03)

Protein: 62g/l; Abumin 27.2 g/l

Bilirubin  tp  50   micromol/l;  Bilirubin  tt  35   micromol/l; Bilirubin gt 15 micromol/l

AST (GOT) 240 U/l; ALT (GPT) 68 U/l

– VSV

HBsAg (+); AntiHCV (-); Anti HIV (-)

– Xét nghi?m d?ch ch?c ? b?ng Protein: 18,4 g/l; Rivalta (-)

b, Ch?n ?oán hình ?nh:

– XQ tim ph?i th?ng: không có t?n th??ng

– Siêu âm ? b?ng:

Gan: nhu mô gan thô, b? m?t nh?p nhô, gan teo. ???ng m?t trong gan: không giãn.Túi m?t: kích th??c bình th??ng, thành dày. ?ng m?t ch?: 0.4 cm. T?nh m?ch c?a: 1.5 cm.

T?y: bình th??ng.

Lách: Kích th??c khá l?n.

Th?n trái, th?n trái bình th??ng

[adinserter block=”6″]

III. K?t lu?n

1. Tóm t?t b?nh án

B?nh nhân nam, 40 tu?i, vào vi?n ngày 15/03/2012 v?i lý do chán ?n, s? m?, vàng da, b?ng to nhanh. B?nh di?n bi?n 3 n?m nay. Quá trình b?nh di?n bi?n v?i các tri?u ch?ng và h?i ch?ng sau:

– HC suy ch?c n?ng gan:

 • M?t m?i, kh? n?ng t?p trung công vi?c gi?m, m?t ng?, g?y sút cân (kho?ng 3kg/tháng)
 • Da s?m, vàng, c?ng m?c m?t vàng, tóc d? g?y và r?ng, n??c ti?u vàng, hi?n t?i s? l??ng 2000ml/ngày (s? d?ng 1 viên lasix + 4 viên aldactol/ngày)
 • Sao m?ch, bàn tay son, phù 2 chi d??i: phù m?m, tr?ng, ?n lõm.
 • RLTH: chán ?n, s? m?, b?ng ?m ?ch khó tiêu, phân l?ng.

– Xét nghi?m:

+ CTM

Lúc vào vi?n

HC: 3,35T/l; HST: 95 g/l; BC: 2,78 G/l; TC: 90 G/l

G?n nh?t (19/03) – ?ã truy?n 500 ml máu

HC: 3,55T/l; HST: 105 g/l; BC: 3,78 G/l; TC: 110 G/l

+ SHM:

Lúc vào vi?n:

Protein: 58g/l; Abumin 23.2 g/l Bilirubin tp 120 micromol/l;

Bilirubin tt 90 micromol/l; Bilirubin gt 30 micromol/l AST (GOT) 340 U/l; ALT (GPT) 78 U/l

G?n nh?t (19/03)

Protein: 62g/l; Abumin 27.2 g/l

Bilirubin tp 50 micromol/l; Bilirubin tt 35 micromol/l; Bilirubin gt 15 micromol/l

AST (GOT) 240 U/l; ALT (GPT) 68 U/l

+ ?ông máu: T? l? Prothrombin        : 55,6%

– HC t?ng áp l?c t?nh m?ch c?a:

 • Lách to d??i b? s??n 3cm, b? s?c, b? m?t nh?n, m?t ?? ch?c
 • Tu?n hoàn bàng h? trên r?n
 • C? tr??ng ít
 • Xét nghi?m d?ch c? tr??ng: d?ch th?m: không màu, trong, Protein: 18,4 g/l; Rivalta (-)
 • Siêu âm: t?nh m?ch c?a: 1.5 cm; lách khá l?n.
 • Tri?u ch?ng thay ??i hình thái gan:
  • Gan không s? th?y
  • Siêu âm: nhu mô gan không ??ng nh?t, b? m?t nh?p nhô, gan teo
 • Ti?n s? b?n thân:
 • Phát hi?n HBsAg (+) n?m 2008
 • U?ng r??u ít, không th??ng xuyên
 • Hi?n t?i ngày th? 6 sau khi vào vi?n: còn m?t m?i, ?n kém, da vàng, b?ng nh? l?i, n??c ti?u màu vàng s? l??ng 2000ml/24h, ??i ti?n phân l?ng, 80 l?n/phút, HA: 120/70mmHg, t?n s? th? 18 l?n/phút, nhi?t ??: 36 ??

2. Ch?n ?oán: X? gan do virus B, giai ?o?n m?t bù.

3. Tiên l??ng: V?a (Child: 9 ?i?m)

4. H??ng x? trí:

– Làm thêm các xét nghi?m:

 • Albumin, GOT, GPT ?? theo dõi ti?n tri?n b?nh.
 • ??nh l??ng HBV – DNA

– Nguyên t?c ?i?u tr?

 • S? d?ng li?u pháp b?nh gan c? s?
 • ?i?u tr? theo c? ch? b?nh sinh: s? d?ng thu?c kháng virus khi có ch? ??nh
 • ?i?u tr? các bi?n ch?ng: c? tr??ng

– ?i?u tr? c? th?: ??n 1 ngày

 1. Dextrose 5% x 500ml, truy?n TM XL gi?t/ phút
 2. Philpovin 5g x 2  ?ng,  pha  vào  glucose 5%, truy?n TM    XL gi?t/ phút.
 3. RB 25 x 4 viên, u?ng sáng 2 viên, chi?u 2 viên.
 4. Human albumin 20% x 50ml, truy?n TM XX gi?t/ phút, dùng ??n khi xét nghi?m Albumin máu > 30g/l
 5. Lasix 40mg x 1 viên, u?ng sáng, dùng ??n khi h?t phù và h?t c? tr??ng
 6. Aldacton 25mg x 4 viên, u?ng sáng 2 viên, chi?u 2 viên, dùng ??n khi h?t phù và h?t c? tr??ng

[adinserter block=”6″]

CÁC CÂU H?I

1. ??nh ngh?a x? gan

Là m?t t?n th??ng mãn tính không h?i ph?c, bi?u hi?n b?ng s? t?ng sinh t? ch?c liên k?t làm ??o l?n c?u trúc gan và hình thành các c?c tân t?o.

2. Ch?c n?ng c?a gan:

– Ch?c n?ng chuy?n hóa: chuy?n hóa G, L, P

+ Chuy?n hóa glucid

 • Là kho d? tr? glucid/glycogen
 • Phosphoryl hóa   TPP   (thiamin  hydrochlorid)   –   CoE   c?a decarboxylase, xúc tác kh? CO2 các anpha cetonic
 • H? th?ng ?H?M – hormone ph? thu?c s? toàn v?n c?a gan
 • Glucose thoái bi?n theo vòng a.uronic => acid glucuronic – vai trò liên h?p kh? ??c ? gan
 • T?ng h?p hepamin – c?n thi?t cho quá trình ?ông máu

+ Chuy?n hóa lipid

 • N?i duy   nh?t   t?o   acid   m?t   nguyên   phát   (cholic    và chenodeoxycholic acid) t? cholesterol
 • Oxy hóa acid béo t?o thành acetylCoA ? gan m?nh m?
 • Là ngu?n tr?c ti?p c?a TG huy?t t??ng có trong VLDL (lipoprotein trong l??ng phân t? th?p)
 • T?ng h?p m?nh phospholipid và lecithin
 • Chuy?n hóa cholesterol m?nh ? gan: t?ng h?p, este hóa và bài ti?t => t? l? choles este/TP ?ánh giá ch?c n?ng gan (bình th??ng 0,65)

+ Chuy?n hóa protein

 • Thoái hóa và t?ng h?p các aa không c?n thi?t
 • T?ng h?p protein
 • T?ng h?p ure t? NH3 (hôn mê gan là do suy ch?c n?ng gan => t?ng NH3)
 • Là n?i duy nh?t t?ng h?p albumin, CHE và 1 s? y?u t? ?ông máu nh?: prothrombin, .
 • Là n?i liên h?p bilirubin t? do (+ a.glucuronic) thành liên h?p
 • Ngoài ra t?ng h?p: acid uric, cholin, creatin, tham gia chuy?n hóa histidin

+ Ch?c n?ng t?o m?t: t?o acid m?t, mu?i m?t, t?o bilirubin (s?c t? m?t)

+ Ch?c n?ng kh? ??c c?a gan: vai trò ch? y?u trong ch?ng ??c n?i, ngo?i sinh – nh? h? th?ng cytocrom P450 và E xúc tác các ph?n ?ng liên h?p bi?n ??i ch?t ??c thành ch?t không ??c (ít ??c), d? tan trong n??c => ?ào th?i

 • Kh? ??c b?ng c? ??nh, th?i tr? => dùng ch?t màu BSP th?m dò ch?c n?ng gan.
 • Kh? ??c b?ng các ph?n ?ng hóa h?c – quan tr?ng nh?t: oxy hóa, kh?, th?y phân, metyl hóa và ph?n ?ng liên h?p (quan tr?ng nh?t

– Liên h?p v?i acid sulfonic, acid acetic, gtutamin, sulfocyanur)

3. Vì sao ch?n ?oán x? gan do virus viêm gan B

Trên b?nh nhân này ch?n ?oán nguyên nhân x? gan do virus B vì

 • HBsAg (+) t? n?m 2008
 • HC suy ch?c n?ng gan ??n s?m và tr?i h?n h?n. HC TALTMC ??n mu?n h?n.
 • Siêu âm: gan teo nh? (soi ? b?ng: x? gan n?t to)
 • B?nh nhân u?ng r??u ít không th??ng xuyên
 • B?nh nhân không có bi?u hi?n t?t m?t
 • Mu?n ch?n ?oán ch?c ch?n làm mô b?nh h?c

4. Vì sao ch?n ?oán x? gan kho?ng c?a

 • B?nh nhân nghi?n r??u
 • HC t?ng áp l?c TMC ??n s?m và tr?i h?n h?n
 • Siêu âm: gan teo
 • Soi ? b?ng: x? gan c?c tân t?o nh?
 • Các marker viêm gan (-)?

5. Vì sao ch?n ?oán x? gan m?t (do b?nh lý gây ? tr? m?t kéo dài)

 • HC vàng da t?t m?t tr?i h?n h?n và có tr??c ?ó nhi?u n?m
 • Th??ng là gan to
 • Soi ? b?ng: gan màu xanh, c?c tân t?o nh? và ??u
 • Các marker viêm gan (-)?

6. Trên b?nh nhân ch?n ?oán x? gan v?a u?ng r??u, v?a HBsAg (+) thì ch?n ?oán nh? th? nào?

D?a vào th?c t? b?nh nhân

 • Ti?n s? u?ng r??u
 • 2 h?i ch?ng: HCSCNG, HCTALTMC
 • X? gan do virus B: HC suy ch?c n?ng gan ??n s?m và tr?i h?n h?n. HC TALTMC ??n mu?n h?n
 • X? gan do r??u: HC t?ng áp l?c TMC ??n s?m và tr?i h?n h?n

D?a vào hình ?nh mô b?nh h?c:

 • X? gan do virus B (x? gan sau ho?i t?): x? gan c?c tái t?o to không ??u có nhi?u ng?n. Ho?i t? ki?u m?i g?m
 • X? gan do r??u: x? gan c?c tái t?o nh? (x? gan kho?ng c?a): Các c?c tái t?o kích th??c nh? và t??ng ??i ??ng ??u. Các d?i x? m?ng bao quanh hoàn toàn các c?c tân t?o (vách x? m?ng m?n)

7. S? liên quan gi?a viêm loét d? dày và b?nh nhân x? gan (c? ch? viêm loét d? dày trên b?nh nhân x? gan)

 • T?ng áp l?c tm c?a => ? tr? tu?n hoàn => thiêu oxy t? ch?c => chuy?n hóa y?m khí => NT chuy?n hóa => giãn m?ch => t?n th??ng niêm m?c d? dày
 • CN gan suy gi?m => gi?m t?ng th?p Glycoprotein => gi?m PG E1, E2

=> gi?m Mucin

 • Suy gan => t?ng gastrin => t?ng s?n xu?t HCl trên n?n niêm m?c b? xung huy?t

8. Ch?n ?oán nghi?n r??u

Nghi?n r??u là s? d?ng quá 1ml c?n tuy?t ??i cho 1kg cân n?ng ho?c 0,75 lit r??u vang 10o c?n trong vòng 24 gi? cho m?t ng??i ?àn ông cân n?ng 70kg

Doctor B.Q.Huy: u?ng >= 300 ml r??u 40 ?? m?i ngày trong kho?ng 10 n?m

9. X? gan do r??u ti?n tri?n m?y giai ?o?n

3 GDD: gan nhi?m m? (SA: c?u trúc gan t?ng âm ??ng nh?t, MBH: t? bào ph?ng lên do ch?a các h?c m?, ??y nhân t? bào gan ra phía màng  t? bào) => t?n th??ng gan do r??u => x? gan do r??u

10. Khi lách không s? th?y, không THBH, không c? ch??ng => ch?n ?oán HC TALTNC b?ng cách nào?

 • Ch?p c?n quang baryte th?c qu?n
 • N?i soi soi th?c qu?n d? dày ?ng m?m.
 • Siêu âm, ??c bi?t là siêu âm Doppler màu có th? nh?n rõ ???c lu?ng máu ch?y, ?? thông su?t, c? nòng và ?o ???c s? chênh áp và cung l??ng t?nh m?ch c?a.
 • ?o áp l?c t?nh m?ch c?a
 • Ho?c trên lâm sàng b?nh nhân có 1 trong 2 tri?u ch?ng sau:
 • Phát hi?n ???c ch?y máu tiêu hóa do v? Tm th?c qu?n: máu ?? ra ngoài m?i ?ông, s? l??ng nhi?u. Sau ?ó ?em soi th?y: máu phun thành tia, gai máu, các ?i?m ?? trên búi giãn
 • CM Bn có h?i ch?ng não gan

11. Vì sao ch?n ?oán b?nh nhên x? gan m?t bù

Vì b?nh nhân có c? tr??ng

12. Có m?y lo?i x? gan m?t bù 2 lo?i

 • M?t bù không hoàn toàn: ?i?u tr? h?t ???c c? tr??ng
 • M?t bù hoàn toàn khi
 • ?i?u tr? t?t c? các bi?n pháp mà v?n còn d?ch
 • V? TM th?c qu?n
 • HC não gan
 • HC gan th?n

13. Trên b?nh nhân này ngh? nhi?u ??n m?t bù không hoàn toàn

Vì s? d?ng 1 viên lasix + 4 viên aldctol/ngày, c? ch??ng có xu h??ng gi?m

14. B?c thang ?i?u tr? lasix và aldactol

Thu?c 1 2 3 4
Lasix (v) 1 2 3 4
Aldaston(v) 4 8 12 16

– N?u ? b?c thang nào ?áp ?ng thì ?i?u tr? duy trì: > 500ml/24h

 1. T?t:

>1,5l/24h

 1. V?a:

1-1,5l

 1. Kém:

0,5-1l

N?u ? b?c thang 4 mà v?n ch?a ?áp ?ng thì xem xét l?i 1- áp l?c keo

2- Na+ trong lòng m?ch cân b?ng âm, nh?ng c? th? th?a do ? ngo?i bào

15. Phân lo?i x? gan? ??c tr?ng c?a x? gan u c?c nh?

Theo hình thái h?c

 • X? gan c?c tái t?o to hay x? gan sau ho?i t? do viêm gan virus. Hình ?nh ??c tr?ng:

C?c tái t?o to nh? không ??u có nhi?u ng?n, t? nh?t nh? th?y trên kính hi?n vi ??n vài cm, các c?c tái t?o to chi?m ?a s?.

Bên trong các c?c ch?a nh?ng ?ng t?nh m?ch c?a và ti?u t?nh m?ch t?n cùng ? gan

Bao b?c các c?c là các d?i x? r?ng có b? d?y không nh?t ??nh; bên trong các s?o x? t?p trung nhi?u t?nh m?ch c?a, ?ây là d?u tích c?a s? x?p c?u trúc gan.

o X? gan c?c tái t?o nh?. Hình ?nh ??c tr?ng

Các c?c tái t?o kích th??c nh?  và  t??ng  ??i  ??ng  ??u, ???ng kính t? vài milimet cho ??n <=1cm

B?c quanh các c?c tân t?o là các d?i x? m?ng và ??u nên g?i là x? gan có vách ng?n hoàn toàn

T?n th??ng x? hóa t? các t? ch?c liên k?t c?a kho?ng c?a lan vào trong các ti?u thùy, do v?y còn g?i là x? gan kho?ng c?a

o X? gan c?c tái t?o h?n h?p (x? gan vách ng?n không hoàn toàn): ph?i h?p hình ?nh x? gan n?t nh? và x? gan n?t to. S? tái sinh bên trong các n?t không  ???c rõ rang, th??ng th?y các ti?u t?nh  m?ch gan và ?ng t?nh m?ch c?a nhi?u h?n.

Theo nguyên nhân

 • Nhóm x? gan c?n nguyên ?ã xác ??nh
 • Nhóm x? gan c?n nguyên còn ?ang bàn cãi nh? x? gan Sarcoid g?p trong b?nh Sarcoidosis. Lupút (Cirrhose lupoide). B?nh x? hoá nang
 • Nhóm x? gan không rõ c?n nguyên ho?c c?n nguyên ?n chi?m m?t t? l? không ít

16. Các bi?n ch?ng c?a x? gan

 • Bi?n ch?ng l?n: t?ng ALTMC gây ra các bi?n ch?ng sau

XHTH do giãn v? TM th?c qu?n, tr?t loét niêm m?c d? dày, ch?y máu búi tr?

HC c?a – ch? não d?n ??n hôn mê gan (HC não – gan)

Viêm phúc m?c t? phát

 • Hc gan th?n (Hepatorenal syndrome)
 • B?i nhi?m: lao ph?i, m?n nh?t ? da
 • Lách to và c??ng lách d?n ??n thi?u máu gi?m 3 dòng
 • R?i lo?n ?ông và ch?y máu do gi?m s?n xu?t Fibrinnogen (Y?u t? I) & Prothrmbin (II), các y?u t? IV, VII, IX
 • Nh?ng b?nh hay ?i cùng v?i x? gan: loét d? dày – hành tá tràng, thoát v? thành b?ng ? b?nh nhân có c? tr??ng, s?i m?t
 • Ung th? gan nguyên phát, ??c bi?t viêm gan do virus

17. Các y?u t? c?a Child – Pugh ?? tiên l??ng b?nh nhân x? gan

?i?m

Tiêu chu?n

1 ?i?m 2 ?i?m 3 ?i?m
1.   C? tr??ng

2. C?p ?? b?nh não do gan ( 5 giai ?o?n theo phân lo?i c?a Morgan)

3.   Bilirubin ( Mmol/ L )

4.   Albumin (g/ L )

5.   Th?i gian Prothrombin (s)

Hay quy ??i ra T? l? prothrombin (%)

Không Không

 

< 26

> 35

1 – 3

> 54%

Có ít I,II

 

26- 51

28-35

4 – 6

44 – 54%

Có nhi?u III,IV

 

> 51

< 28

> 6

< 44%

H?ng/ giai ?o?n Child- Pugh: A=        5-6 B=        7-9 C         >10
Tiên l??ng Child- Pugh: ?i?m

A = T?t

?i?m

B = V?a

?i?m

C = X?u

18. Các nguyên nhân gây gan to

 • Gan to d?n thu?n: áp xe gan, ung th? gan nguyên phát, gan tim
 • Gan to có vàng da: nhi?m virus, các b?nh lý ???ng m?t, u ??u t?y
 • Gan to có lách to: banti, x? gan
 • Gan to có lách to, h?ch to: BCC, BCM, hodgkin

19. Phân lo?i giãn t?nh m?ch th?c qu?n theo Passcal

 • I: t?nh m?ch kích th??c nh?, m?t ?i khi b?m h?i
 • II: t?nh m?ch chi?m d??i 1/3 kích th??c th?c qu?n, không m?t ?i khi b?m h?i
 • III: t?nh m?ch chi?m trên 1/3 kích th??c th?c qu?n, không m?t khi b?m h?i

20. Các ???ng n?i c?a ch?

 • Tu?n hoàn bàng h? trên da b?ng (quanh r?n): TM r?n (c?a) + nhánh c?a t?nh m?ch thành b?ng tr??c (h? ch?)
 • Giãn Tm h?u môn, tr?: Tm tr?c tràng trên (c?a) + Tm tr?c tràng gi?a và d??i (ch?)
 • Giãn Tm th?c qu?n: tâm v?, vành v? (c?a) + th?c qu?n d??i (ch?)

21. C? ch? gây viêm tr?t loét d? d?y trong x? gan

 • T?ng áp l?c tm c?a => ? tr? tu?n hoàn => thiêu oxy t? ch?c => chuy?n hóa y?m khí => NT chuy?n hóa => giãn m?ch => t?n th??ng niêm m?c d? dày
 • CN gan suy gi?m => gi?m t?ng th?p Glycoprotein => gi?m PG E1, E2

=> gi?m Mucin

 • Suy gan => t?ng gastrin => t?ng s?n xu?t HCl trên n?n niêm m?c b? xung huy?t

22. X? gan laennec là x? gan gì:

là x? gan kho?ng c?a (x? gan do r??u) giai ?o?n cu?i

23.???ng kính TM c?a bình th??ng bao nhiêu

???ng kính TMC r?ng nh?t là 1-1,2cm

24. Bình th??ng áp l?c t?i t?nh m?ch c?a bao nhiêu

5-10mmHg ho?c 7-12cm H2O

25. Các PP ?o ALTMC

Có 2 ph??ng pháp

 • ?o ALTMC tr??c xoang: ?o AL TM lách + ?o ALTM r?n
 • ?o ALTMC t?i xoang và sao xoang gan:
  • ?o tr?c ti?p qua da
  • ?o theo ???ng t?nh m?ch
  • ?o ALTM gan qua k? thu?t TIPs: t?o Shunt TM c?a và TM trên gan ?? ?i?u tr? HC t?ng ALTMC

26. Có m?y lo?i thu?c kháng virus viêm gan B

Nhóm nucleoside analogue (NA):

 • Lamivudine viên 100mg x 1 viên/ngày, liên t?c 3 tháng, th?m chí kéo dài 3-5 n?m
 • Th? h? sau có: Adefovir, telbivudine

Nhóm cytokine: interferon anpha 2b, peginterferon anpha 2b…

27. Trên b?nh nhân x? gan ch? ??nh dùng kháng virus khi nào

 • X? gan m?t bù l??ng HBV-DNA >= 2log10cpm
 • X? gan còn bù l??ng HBV-DNA >= 3log10cpm

28. Ch? ??nh dùng kháng virus trên b?nh nhân viêm gan m?n tính

 • HBV-DNA >= 4log10cpm; HBeAg (-)
 • HBV-DNA >= 5log10cpm; HBeAg (+)
 • Khi HBV-DNA >= 7log10cpm; HBeAg (+) => không nên dùng lamivudine ho?c adeforvir ??n thu?n

29. Hình ?nh n?i soi c?a x? gan

 • Gan nh?t màu, có khi h?i loang l?.
 • Kh?i l??ng gan to ho?c nh? (phì ??i ho?c teo).
 • B? gan s?c, v?nh lên và ?? l? m?t ph?n m?t d??i
 • M?t gan có các c?c tân t?o và các nang x? bao quanh, các ??c ?i?m c?a hình thái x?
 • Dây ch?ng tròn và dây ch?ng li?m giãn và xung huy?t (tu?n hoàn bàng h?).

B?nh án ch? mang tính ch?t tham kh?o

Leave a Reply