Các H?i Ch?ng Lâm Sàng Th??ng G?p

T?ng h?p các h?i ch?ng, tri?u ch?ng h?c th??ng g?p trên lâm sàng. Bài viêt ???c s?u t?m có th? thi?u sót. C?m ?n các b?n ?óng góp !!

1. H?i ch?ng nhi?m trùng:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– S?t
– Môi khô , l??i b?n , v? m?t h?c hác , khát n??c
– Huy?t h?c : s? l??ng b?ch c?u t?ng , có s? thay ??i v? t? l? % c?a b?ch c?u h?t trung tính ho?c BC lympho

[/su_spoiler]

2. H?i ch?ng ?ông ??c:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Rung thanh t?ng
– Gõ ??c
– Rì rào ph? nang gi?m , có ti?ng th?i ?ng
– Rale ?m v?a, nh? h?t

[/su_spoiler]

3. H?i ch?ng tràn khí màng ph?i:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Nhìn : l?ng ng?c c?ng ph?ng , gi?m c? ??ng l?ng ng?c , nh?p th? t?ng
– S?: rung thanh gi?m ho?c m?t.
– Gõ : ti?ng vang tr?ng , c?n so sánh gi?a hai bên .
– Nghe : rì rào ph? nang gi?m ho?c m?t

Ho?c
– ?au ng?c ??t ng?t, d? d?i
– Khó th?
– Da xanh toàn thân
– Vã m? hôi
– M?ch nhanh, huy?t áp gi?m
– L?ng ng?c bên tràn khí v?ng, b?t ??ng

[/su_spoiler]

4. H?i ch?ng tràn d?ch màng ph?i ( HC 3 gi?m ):

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Nhìn : l?ng ng?c bên tràn d?ch ph?ng to h?n , các khoang gian s??n giãn r?ng di ??ng kém
– S? : rung thanh gi?m ho?c m?t
– Gõ : ??c
– Nghe : rì rào ph? nang gi?m ho?c m?t

[/su_spoiler]

5. H?i ch?ng suy hô h?p c?p:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Khó th? : nh?p th? nhanh nông > 25l?n / phút , ho?c khó th? ch?m < 12 l?n / phút .
– Co kéo hõm trên x??ng ?c , ph?p ph?ng cánh m?i, rút lõm l?ng ng?c
– Xanh tím
– M?ch nhanh
– Vã m? hôi, tay chân nóng do giãn m?ch.
– R?i lo?n th?n kinh: l? ??, v?t vã, hôn mê, có th? co gi?t
– Khám ph?i: l?ng ng?c di ??ng kém , rì rào ph? nang gi?m , có th? nghe ran rít , ran ngáy

[/su_spoiler]

6. H?i ch?ng viêm long ???ng hô h?p trên:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Ho , h?t h?i
– S? m?i , ngh?t m?i
– Ng?a m?t m?i

[/su_spoiler]

7. H?i ch?ng h?p ti?u ph? qu?n co th?t:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Khó th? ch?m , khó th? thì th? ra
– Nghe ph?i có nhi?u ran rít , ran ngáy
– Xquang ph?i có hình ?nh khí ph? th?ng

[/su_spoiler]

8. H?i ch?ng g?ng s?c:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

M?t , ho , khó th? xu?t hi?n khi g?ng s?c , gi?m khi ngh? ng?i

[/su_spoiler]

9. Tam ch?ng Charcot ( h?i ch?ng t?c m?t, viêm ???ng m?t, s?i túi m?t):

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– ?au h? s??n ph?i
– S?t
– Vàng da.

[/su_spoiler]

10. Tam ch?ng Fontan ( abces gan):

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– S?t
– ?au h? s??n ph?i
– Rung gan(+) hay ?n k? s??n ?au

[/su_spoiler]

11. D?u hi?u viêm túi m?t:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– ?au h? s??n ph?i
– H?i ch?ng nhi?m trùng
– D?u Murphy ( + )

[/su_spoiler]

12. H?i ch?ng t?c ru?t:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– ?au b?ng
– Nôn ói
– Bí trung ??i ti?n
– B?ng ch??ng

[/su_spoiler]

13. H?i ch?ng suy gan m?n tính:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Ngón tay dùi tr?ng
– Vàng da
– D?u ” lòng bàn tay son ” ,sao m?ch
– C? tr??ng
– D?u xu?t huy?t

[/su_spoiler]

14. H?i ch?ng viêm t?y c?p:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– S?t
– ?au b?ng th??ng v? lan ra sau l?ng ( ?au sau khi ?n)
– Nôn ói
– B?ng ch??ng ( b?ng c?ng nh? g?).
– Xét nghi?m amylase và lipase máu, Xquang, siêu âm b?ng

[/su_spoiler]

15. H?i ch?ng th?n h?:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Phù
– Ti?u ??m ? 3,5 g / lít
– Albumin máu < 30 g / lít
– Protein toàn ph?n < 60 g/ lít
– Lipid máu t?ng

[/su_spoiler]

16. H?i ch?ng ni?u ??o c?p:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Ti?u g?t , bu?t
– Ti?u r?t
– Mót ti?u c?p thi?t (khi mót ti?u là ph?i ?i ngay, n?u không s? ti?u són ra ngoài )

[/su_spoiler]

17. H?i ch?ng thi?u máu:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Hoa m?t, chóng m?t
– Da xanh, niêm m?c nh?t
– Hb gi?m, h?ng c?u gi?m
– Th?i tâm thu 2/6 c? n?ng

[/su_spoiler]

18. H?i ch?ng t?ng áp l?c t?nh m?ch c?a:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– C? ch??ng
– Lách to ?? 2, ch?c
– N??c ti?u c?n
– Tu?n hoàn bàng h? ki?u gánh ch?
– Nôn ra máu

[/su_spoiler]

19. H?i ch?ng suy t? bào gan:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Vàng da, m?t m?i, ?n kém
– Cholesterol gi?m:
+ T? s? Chole.este/Chole.TP gi?m
– Serit gi?m: Serit/Globulin < 1.
– Phác ?? Prothrombin gi?m, NH3 máu t?ng
– Nghi?m pháp gây ?ái Galactose ni?u kéo dài
– Nghi?m pháp Natri benzoat th?y

[/su_spoiler]

20.H?i ch?ng suy tim ph?i:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Khó th?, phù 2 chi d??i, ph?n h?i gan TM c? (+) , gan to, t?nh m?ch c? n?i, P ph?.

[/su_spoiler]

21. H?i ch?ng suy tim trái:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Khó th? NYHA 3

[/su_spoiler]

22. H?i ch?ng suy tim toàn b?:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Khó th? NYHA IV, ?au t?c HSP
– HA 100/80 mmHg, rale ?m r?i rác 2 ?áy ph?i, TM c? n?i rõ, gan to 10cm DBS, ph?n h?i Gan-TMC (+), ti?u 300ml/ngày, n??c ti?u s?m màu.
– M?m tim ? LS VI ???ng nách tr??c, d?u hi?u Hartzer (+), T2 m?nh, tách ?ôi ? c?nh ?c trái, TTT 3/6 ? m?m lan ra nách, TTT 3/6 ? m?i ?c.

[/su_spoiler]

23. H?i ch?ng suy hô h?p:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Nh?p th? 25l/p, co kéo các c? hô h?p

[/su_spoiler]

24. H?i ch?ng ph? qu?n:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Ho
– ?au ng?c
– R?n ph?i có Rale ?m, rale n?
– X quang r?n ph?i ??m

[/su_spoiler]

25. H?i ch?ng m?t mu?i n??c:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Phù
– ?ái ít

[/su_spoiler]

26. H?i ch?ng ? tr? ti?u tu?n hoàn:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Khó th? t?ng c?n
– Ho khan, ho ra máu
– ?áy ph?i có rale ?m
– X quang r?n ph?i ??m

[/su_spoiler]

27. H?i ch?ng ? tr? ??i tu?n hoàn:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Khó th? th??ng xuyên
– Phù hoàn toàn
– Gan to, t?nh m?ch c? n?i
– Ph?n h?i Gan – T?nh m?ch c? (+)
– ?ái ít

[/su_spoiler]

28. H?i ch?ng xung huy?t:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Phù m?m
– ??i ti?u ti?n ra máu
– Ch?y máu ch?n th??ng
– Xu?t huy?t vàng da
– ?i ngoài phân ?en

[/su_spoiler]

29. H?i ch?ng Ure máu:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Khó th?, r?i lo?n nh?p th?
– Hôn mê
– R?i lo?n tu?n hoàn
– Urea t?ng

[/su_spoiler]

30. H?i ch?ng 3 gi?m:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Rung thanh gi?m ho?c m?t
– Rì rài ph? nang gi?m ho?c m?t
– Gõ ??c trong viêm màng ph?i không d?y dính.

[/su_spoiler]

31. H?i ch?ng kh?i u:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Gan to
– Lách to
– H?ch to

[/su_spoiler]

32. H?i ch?ng van tim:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– T1 ?anh – m?
– T2 vang m? – tách ?ôi
– Th?i tâm thu – Rung tâm tr??ng
– Clack m? van hai lá
– Th?i tâm tr??ng – Rung Fling

[/su_spoiler]

33. H?i ch?ng t?c m?t:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Niêm m?c vàng
– N??c ti?u vàng, phân b?c màu
– Bilirubin máu t?ng
– Thông tá tràng có m?t
– Nghi?m pháp Murphy (+), túi m?t to
– Cholesterol, P.atase ki?m t?ng

[/su_spoiler]

34. H?i ch?ng ? khí:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– L?ng ng?c di ??ng kém
– Khoang liên s??n giãn r?ng
– Gõ vang, rì rào ph? nang gi?m, rung thanh gi?m
– Xquang: r?n ph?i sáng h?n bình th??ng

[/su_spoiler]

35. H?i ch?ng ? mu?i n??c:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Phù, ?ái ít
– Na+ máu t?ng

[/su_spoiler]

36. H?i ch?ng loét d? dày – tá tràng:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– ?au b?ng vùng th??ng v?
– R?i lo?n tiêu hóa
– Nôn, ? chua

[/su_spoiler]

37. H?i ch?ng viêm ??i tràng:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– ?au qu?n, mót r?n
– Phân có nh?y máu m?

[/su_spoiler]

38. H?i ch?ng vàng da:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Niêm m?c vàng
– Bilirubin máu t?ng cao
– N??c ti?u có s?c t? m?t, mu?i m?t

[/su_spoiler]

39. H?i ch?ng suy gan:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Chán ?n, ?n khó tiêu, s? m?
– ?au b?ng
– Vàng da
– Phù (chú ý hai chi d??i)
– Xu?t huy?t, vàng da, ch?y máu cam
– Xu?t huy?t niêm m?c hình sao

[/su_spoiler]

40. H?i ch?ng viêm ?a kh?p:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– T?y ?? có nhi?u h?ng c?u non
– S?t t?ng c?n
– Bilirubin máu t?ng
– Sterchobilin trong phân t?ng
– Hb, h?ng c?u l??i t?ng

[/su_spoiler]

41. H?i ch?ng bó tháp:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Li?t 1/2 ng??i
– Nghi?m pháp Babinski (+)

[/su_spoiler]

42. H?i ch?ng màng não:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Nh?c ??u, nôn, s? ánh sáng
– Táo bón ? ng??i l?n, ?a ch?y ? tr? em
– Gáy c?ng (+), Kecnic (+)
– V?ch màng não (+)

[/su_spoiler]

43. H?i ch?ng c??ng tuy?n giáp:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Tim nhanh, chân tay run
– G?y sút, m?t l?i, b??u giáp
– Glucose máu t?ng
– Chuy?n hóa c? s? t?ng
– Cholesterol máu gi?m

[/su_spoiler]

44. Tam ch?ng Basedow:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– B??u giáp m?ch
– M?t l?i
– Run tay, chân

[/su_spoiler]

45. H?i ch?ng Banti:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Lách to, c??ng lách
– Gan to ch?c, ??u, nh?n ?n không ?au
– T?ng áp l?c t?nh m?ch c?a

[/su_spoiler]

46. Tam ch?ng galliard:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Rì rào ph? nang gi?m ho?c m?t
– Rung thanh gi?m ho?c m?t
– Gõ vang

[/su_spoiler]

47. H?i ch?ng hang:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Rung thanh gi?m
– Rì rào ph? nang gi?m
– Rale ?m to, nh? h?t
– Gõ ??c
– Ti?ng th?i hang ??u, tr?m

[/su_spoiler]

48. H?i ch?ng tr?y tim m?ch:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Chân tay l?nh, vã m? hôi
– M?ch nhanh nh?, khó b?t
– Huy?t áp gi?m

[/su_spoiler]

49. H?i ch?ng h?p môn v?:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– ?au b?ng
– Nôn ra th?c ?n c?
– L?c óc ách lúc ?ói

[/su_spoiler]

50. H?i ch?ng r?i lo?n th? d?ch:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Protid máu gi?m
– Cholesterol, lipid máu t?ng

[/su_spoiler]

51. H?i ch?ng khí ph? qu?n thùy:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– L?ng ng?c hình thùng
– Khoang liên s??n giãn r?ng
– Ngón tay dùi tr?ng
– Rì rào ph? nang gi?m, rale ?m
– Gõ vang
– Rung thanh gi?m

[/su_spoiler]

52. H?i ch?ng Hano:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Lách to
– Vàng da t?ng ??t
– Gan to, ch?c, không ?au

[/su_spoiler]

53. H?i ch?ng Demosmeigh:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– U nang bu?ng tr?ng
– Tràn d?ch màng ph?i
– C? tr??ng

[/su_spoiler]

54. H?i ch?ng viêm gan:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Da niêm m?c vàng ??
– Gan h?i to và ?au

[/su_spoiler]

55. H?i ch?ng th?n kinh:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Mê s?ng, h?t ho?ng
– H?i ch?ng màng não
– Ch?c dò n??c não t?y có b?ch c?u lympho

[/su_spoiler]

56. H?i ch?ng Widect:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

(Trong suy th?n có BC thi?u máu)
– H?i ch?ng nhi?m trùng máu
– TK: m?i m?t nh?c ??u
– Tiêu hóa: chán ?n, phân l?ng, bu?n nôn, urê t?ng
– H?i ch?ng t?ng huy?t áp: ?au ng?c trái, THA
– R?i lo?n n??c ti?u: TB tr?, c?n, BC t?ng
– H?i ch?ng ? mu?i n??c: Phù, ?ái ít

[/su_spoiler]

57. H?i ch?ng r?i lo?n bài ti?t:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– ?ái ít
– R?i lo?n thành ph?n n??c ti?u: Pr, HC, BC, tr? h?t, tr? trong

[/su_spoiler]

58. H?i ch?ng t?ng ???ng máu:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Lâm sàng: ?ái nhi?u, u?ng nhi?u, g?y nhi?u
– Chuy?n hóa ???ng máu t?ng
– Chuy?n hóa ???ng ni?u gi?m

[/su_spoiler]

59. H?i ch?ng suy dinh d??ng:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Thi?u máu, thi?u vitamin
– G?y, phù nhi?u
– Da khô, bong v?y
– Lông tóc móng khô, r?ng nhi?u

[/su_spoiler]

60. H?i ch?ng ? m? ???ng ti?t ni?u:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– ?ái ít, n??c ti?u ??c
– Th?n to, s?t cao, rét run
– Albumin, b?ch c?u, TB m?

[/su_spoiler]

61. H?i ch?ng t?ng Nit? máu:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Urê t?ng
– T?ng huy?t áp
– Ti?ng T2 tách ?ôi
– Da khô

[/su_spoiler]

62. H?i ch?ng hô h?p:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Th? mùi NH3
– R?i lo?n nh?p th? Cheyner.Stock/Kusmons
– Hôn mê

[/su_spoiler]

63. H?i ch?ng viêm t? ch?c liên k?t:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– ?i?n di Globulin t?ng ( Globulin là ch? y?u)
– Gross

[/su_spoiler]

64. H?i ch?ng tiêu hóa:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– ?n không ngon, ??y b?ng, ch??ng h?i
– Bu?n nôn, ?a l?ng.
– L??i ?en, niêm m?c mi?ng loét, có gi? m?c màu xanh

[/su_spoiler]

65. H?i ch?ng Parkinson:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Run khi yên t?nh, t?ng ph?n x?
– ?i l?i ch?m ch?p, khó kh?n
– Tay không ve v?y, c? c?ng khi ho?t ??ng
– Run m?t khi ho?t ??ng

[/su_spoiler]

66. H?i ch?ng Pik:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– T?nh m?ch c? n?i to
– Gan to c?ng
– C? ch??ng d?ch th?m
– T?ng áp l?c t?nh m?ch c?a
– Viêm màng ngoài tim, tim co th?t

[/su_spoiler]

67. H?i ch?ng chèn ép t?nh m?ch ch? trên:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Nh?c ??u, khó th?, làm vi?c chóng m?t
– Tím m?t, t?nh m?ch c? n?i
– Phù áo khoác (c?, ng?c, m?t)
– T?ng áp l?c t?nh m?ch ch? trên
– Tu?n hoàn bàng h? n?i rõ ? c?, l?ng, ng?c, b?ng.

[/su_spoiler]

68. H?i ch?ng chèn ép t?nh m?ch ch? d??i:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– Tu?n hoàn bàng h? n?i rõ ? ng?c, b?ng
– Phù hai chi d??i
– Gan to
– T?ng áp l?c t?nh m?ch ch? d??i

[/su_spoiler]

69. H?i ch?ng ti?u não:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– ?i l?i lo?ng cho?ng
– Gi?m tr??ng l?c c?
– Run khi làm vi?c
– R?i lo?n ti?ng nói (gi?t nhãn c?u)

[/su_spoiler]

70. H?i ch?ng viêm ?a dây th?n kinh:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– R?i lo?n c?m giác:
+ Tê bu?t nh? ki?n bò
+ T?ng c?m giác ?au
+ Bàn tay r? xu?ng

[/su_spoiler]

71. H?i ch?ng trung th?t trên:

[su_spoiler title=”Gi?i ?áp” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

– ? máu t?nh m?ch ch? trên
– Phù tím, ng?c c?

[/su_spoiler]

Leave a Reply