C?p C?u S?n Khoa – B?nh Vi?n Ph? S?n Trung ??ng

C?p C?u S?n Khoa – B?nh Vi?n Ph? S?n Trung ??ng.

M?t cu?n sách hay v? s?n khoa c?a b?nh vi?n s?n trung ??ng. Là tài li?u ?ào t?o cho các cán b? chuyên khoa, các y bác s? hành ngh?.

H??ng d?n cách x? trí phù h?p trong các tình hu?ng c?p c?u s?n khoa. ?? c?p ??n các tr??ng h?p c? th?. Giúp h?c viên hình dung các b??c c?n làm khi ph?i c?p c?u m?t ca s?n ph? khoa h?p lý nh?t.

Các câu h?i tình hu?ng sau m?i ch??ng giúp các b?n t? luy?n t?p hi?u qu?. M?t quy?n sách ng?n ng?n nh?ng r?t ?áng ??c. M?i ng??i có th? t?i sách ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6d6f757a3668657a616471756265382f25354259686f63446174612e636f6d25354425323043254531254241254134502532304325453125424225413855253230532545312542412541324e2532304b484f412e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply