H??ng D?n Ch?n ?oán Và ?i?u Tr? Lao – B? Y T?

H??ng D?n Ch?n ?oán Và ?i?u Tr? Lao – B? Y T?. YhocData xin gi?i thi?u b? tài li?u m?i nh?t v? lao t? b? y t?. H??ng d?n ch?n ?oán và ?i?u tr? lao ???c ban hành n?m 2018.

Là tài li?u tham kh?o quan tr?ng dành cho các y bác s? hành ngh? l?nh v?c hô h?p nói riêng và y t? nói chung. Phác ?? lao ch? v?n v?n g?n 140 trang nh?ng trình bày ??y ?? các ki?n th?c lâm sàng c?n thi?t.

T? cách ch?n ?oán m?i nh?t ??n ?i?u tr? và d? phòng hi?u qu?. Nh?ng v?n ?? lao n?i c?m nh? lao kháng thu?c, ?a kháng thu?c c?ng ???c ?? c?p c? th?.

[adinserter block=”6″]

Cách s? d?ng kháng sinh theo phác ?? c?ng nh? các tr??ng h?p ??c bi?t, chuyên sâu trong ?i?u tr? lao. Tài li?u có th? là quy chu?n ?i?u tr? lao n??c ta. Ngu?n tham kh?o quý giá t? b? y t?. M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o tài li?u sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f79797064613668387a356c366937332f25354259686f63446174612e636f6d25354425323050686163253230646f2532306c616f2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply