H??ng D?n Ch?n ?oán Và X? Trí H?i Ch?ng Vành C?p 2019 – B? Y T?

H??ng D?n Ch?n ?oán Và X? Trí H?i Ch?ng Vành C?p 2019 – B? Y T?.

C?p nh?t phác ?? m?i nh?t trong ch?n ?oán và ?i?u tr? các b?nh m?ch vành c?p. Tài li?u ???c b? y t? ban hành m?i ?ây vào tháng 6/2019.

C?p nh?t nh?ng h??ng d?n, nh?ng ?i?m ?i?u tr? m?i nh?t t? các phác ?? y khoa trên th? gi?i. T? ?ó, áp d?ng vào th?c t? lâm sàng t?i Vi?t Nam.

[adinserter block=”6″]

YhocData s?u t?m ???c và xin chia s? l?i v?i m?i ng??i t?p tài li?u này. Có th? nói ?ây là ngu?n tham kh?o tài li?u, tra c?u thông tin phác ?? quan tr?ng cho các y bác s?. M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o tài li?u ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f7a786c6c333233706265756b6e78352f25354259686f63446174612e636f6d25354425323048756f6e6725323044616e2532304d61636825323056616e682532304361702e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply