Mindmap B?nh Lý Ngo?i Khoa T?ng H?p

Ti?p n?i ph?n mindmap n?i khoa, ?ây là 89 mindmap ngo?i khoa bao quát h?u h?t các h?c ph?n c?a b?nh lý ngo?i mà các b?n c?n trong h?c t?p ?i lâm sàng.

T? ch?n th??ng ch?nh hình, ngo?i tiêu hoá, ngo?i l?ng ng?c m?ch máu, ngo?i th?n kinh v?i các ca ch?n th??ng s? não, ch?n th??ng ng?c, các ca b?nh tim b?m sinh,… giúp ích trong vi?c ôn t?p nhanh.

?ây là t?p file PDF mà các b?n nên có ?? l?u trong thi?t b? di ??ng ?? xem khi c?n.

C?m ?n tác gi? b? mindmap là Thái H?ng tr??ng H?c Vi?n Quân Y khoá y40 ?ã làm ra file h?c t?p quý giá này.

Share bài vi?t ?? th?y Link Download Mindmap B?nh Lý Ngo?i Khoa T?ng H?p bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6d367339787137756269667270336f2f25354259686f63446174612e636f6d2535442532304d696e646d6170253230742543362542302532306475792532306e676f254531254241254131692532306b686f612e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply