Tr?c Nghi?m Da Li?u Có ?áp Án

Da li?u là m?t trong b? môn chuyên khoa l? ?ang ngày càng kh?ng ??nh ?? “hot” c?a mình. H?ng n?m, s? sinh viên ??ng kí, tìm hi?u v? chuyên khoa này t?ng ?áng k?. Liên quan ??n ngành làm ??p, th?m m? th?i th??ng, da li?u ?ã cho th?y s?c h?p d?n c?a mình.

Hôm nay, YhocData giúp các b?n h?c t?p t?t môn này t? trên gh? nhà tr??ng c?ng nh? rèn luy?n ki?n th?c chu?n b? cho kì thi ??y cam go phía tr??c, YhocData gi?i thi?u b? câu h?i tr?c nghi?m b? môn da li?u t?i các b?n.

M?i ng??i tham kh?o m?t vài câu trong n?i dung b? ?? và t?i toàn b? ph?n tr?c nghi?m kèm l?i gi?i phía bên d??i:

1. M?t bé gái 3 tháng, xu?t hi?n hai bên má m?n n??c r?i rác, m?t ít m?n n??c n?i khác trong c? th?, ng?a nhi?u, m? b? hen. B?nh nào sau ?ây ???c ngh? t?i :

A. Ch?c

@B. Viêm da th? t?ng

C. D? ?ng ph?n

D. Gh?

E. N?m da

2. Bi?u hi?n lâm sàng c?a viêm da c?p.

A. Da dày lên, liken hóa.

B. ?? da, bong v?y.

@C. N?n da ??, phù, ch?y n??c nhi?u.

D. Da ?? ít, ít phù n?, không ch?y n??c.

E. T?t c? các câu trên ??u ?úng.

3. ??c ?i?m lâm sàng c?a viêm da th? t?ng ng??i l?n là:

A. Gi?i h?n rõ, ng?a ít

B. M?n n??c ngoài rìa th??ng t?n

@C. Các m?ng s?n, liken hóa

D. B?nh t?ng n?ng lên khi ? tu?i 40 – 50

E. Sang ch?n v? tinh th?n không ?nh h??ng.

Share bài vi?t ?? th?y Link Download Tr?c Nghi?m Da Li?u Có ?áp Án bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f6f70656e3f69643d31714738343175575a5f563348666747527141776a6b315159524a65484d684c6c”]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply