Tr?c Nghi?m Nhi Khoa 110 Trang Có ?áp Án

Tr?c Nghi?m Nhi Khoa 110 Trang Có ?áp Án.

M?t b? câu h?i tr?c nghi?m nhi khoa m?i ???c YhocData s?u t?m ???c. Xin chia s? ??n b?n ??c b? câu h?i nhi?u ?áp án này. Mong các b?n h?c t?p t?t.

5. M?t trong nh?ng m?c tiêu c?a chi?n l??c IMCI là :

@A. Gi?m t? l? m?c b?nh ? tr? d??i 5 tu?i

B. Giúp cho tr? em luôn kho? m?nh

C. Giúp cho tr? em thông minh h?n

D. Làm gi?m t? l? tiêu ch?y

E. Làm gi?m t? l? s?t rét.

6. M?t trong nh?ng m?c tiêu c?a chi?n l??c IMCI là :

@A. Gi?m t? l? t? vong ? tr? d??i 5 tu?i

B. Giúp cho tr? em luôn kho? m?nh

C. Giúp cho tr? em thông minh h?n

D. Làm gi?m t? l? tiêu ch?y

E. Làm gi?m t? l? s?t rét.

30. Be? ga?i 2 tuô?i, ????c phân loa?i VIÊM PHÔ?I N??NG HO??C BÊ?NH RÂ?T N??NG, x?? tri? na?o sau ?ây la? ?u?ng nhâ?t :

A. Uô?ng 1 viên Amoxycilline 250mg va? chuyê?n viê?n

B. Uô?ng 1 viên Cotrimoxazole 480mg va? chuyê?n viê?n

C. Chuyê?n viê?n gâ?p

D. Phòng h? ???ng huy?t và chuy?n vi?n g?p

@E. Tiêm Chloramphenicol 450mg va? chuyê?n viê?n gâ?p

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6e727a726c6e676c6b6d6e733277782f25354259686f63446174612e636f6d253544253230544e2532304e68692532303131302532305472616e6725323043254333254233253230254334253930254333254131702532302543332538316e2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply