Tr?c Nghi?m D?ch T? H?c Có ?áp Án Full

B? câu h?i Tr?c Nghi?m D?ch T? H?c Có ?áp Án Full. Hôm nay, YhocData xin chia s? ti?p t?c t?i m?i ng??i tuy?n t?p câu h?i tr?c nghi?m d?ch t? h?c m?i.

Tài li?u bao g?m 116 trang. Phân chia các câu h?i tr?c nghi?m thành các ch??ng khác nhau. Thu?n ti?n giúp cho ng??i ??c ôn luy?n các ki?n th?c d?ch t? hi?u qu?. Sau ?ây là vãi m?u câu trong tài li?u Tr?c Nghi?m D?ch T? H?c Có ?áp Án Full mà YhocData trích ra các b?n tham kh?o:

11. M??t trong nh??ng h??u qua? cu?a hu?t nhiê?u thuô?c la? co? thê? la?:

A. Vie?m phê? qua?n ma?n, vie?m nghe?n ma?ch;@

B. Ung thu? ma?c treo, b??nh Hodgkin;

C. U lympho kho?ng Hodgkin;

D. Vie?m nghe?n ma?ch.

E. Vie?m phê? qua?n ma?n;

[adinserter block=”6″]

12. M??t trong nh??ng h??u qua? cu?a hu?t nhiê?u thuô?c la? co? thê? la?:

A. Ung thu? phô?i;

B. Thiê?u ma?u cu?c b?? tim;

C. U lympho kho?ng Hodgkin;

D. Ung thu? ma?c treo, b??nh Hodgkin;

E. Ung thu? phô?i, thiê?u ma?u cu?c b?? tim;@

13. M??t trong nh??ng h??u qua? cu?a hu?t nhiê?u thuô?c la? co? thê? la?:

A. Ung thu? phô?i, vie?m nghe?n ma?ch;@

B. Ung thu? ma?c treo;

C. U lympho kho?ng Hodgkin;

E. Ung thu? phô?i, b??nh Hodgkin;

D. Vie?m nghe?n ma?ch.

M?i ng??i có th? t?i b? câu h?i Tr?c Nghi?m D?ch T? H?c Có ?áp Án Full và ôn t?p môn h?c này ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f74696e7975726c2e636f6d2f796278726577646e”]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply