Tr?c Nghi?m D?ch T? H?c Có ?áp Án – HMU

Tr?c Nghi?m D?ch T? H?c Có ?áp Án – HMU.

B? câu h?i tr?c nghi?m môn d?ch t? h?c. M?t trong nh?ng môn h?c y c?ng ??ng mà các b?n ??u ph?i v??t qua.

Hôm nay, YhocData s?u t?m ???c m?t b? tr?c nghi?m v?i ?áp án ??y ??.

Xin chia s? l?i v?i m?i ng??i. Sau ?ây là m?t vài m?u câu h?i cho các b?n tham kh?o:

1/ Nh??ng ha?n chê? cu?a ky? thu??t ghe?p c??p la?:

a. ghe?p c??p la? ky? thu??t kho?

b. kho?ng tô?n ke?m vê? kinh phi? va? th??i gian

c. râ?t kho? cho?n ra ?u???c nh??ng c??p ghe?p ch??t che? theo ?u?ng va? ?u? tie?u chuâ?n vê? t??ng biê?n sô? nhiê?u

d. ghe?p c??p kho?ng co? kha? na?ng ?a?nh gia? ?u???c h??u qua? cu?a m??t yê?u tô? ?u???c ghe?p c??p

[adinserter block=”6″]

2/ ???ng v??t la? nguô?n truyê?n nhiê?m cu?a b??nh:

a. thu?o?ng ha?n

b. b??nh da?i

c. b??nh ta?

d. ba?ch hâ?u

3/ Ca?c b??nh truyê?n nhiê?m ?u???c pha?n loa?i d??a va?o:

a. ???c ti?nh vi sinh v??t ga?y b??nh

b. Vi? tri? ca?m nhiê?m th?? nhâ?t cu?a vi sinh v??t ga?y b??nh

c. Vi? tri? ca?m nhiê?m th?? hai cu?a vi sinh v??t ga?y b??nh

d. Biê?u hi??n la?m sa?ng

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f7062616239747532787475753363762f25354259686f63446174612e636f6d253544253230544e2532304425453125424225384263682532305425453125424225383525323048254531254242253844632e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply