Video Phân Tích Ca Lâm Sàng ?i?n Tâm ?? ECG

Sau ?ây là list b? video phân tích ca lâm sàng ?i?n tâm ?? ECG.

M?i ng??i click vào video bên d??i ?? xem tr?c ti?p nhé.

Nh?n “CC” ?? b?t ph? ?? ti?ng vi?t nhé !!

[su_spoiler title=”B? Video H??ng D?n ??c ECG C?n B?n” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Link Here

[/su_spoiler]

Ngu?n: dientamdo

Leave a Reply